अर्थसंंकल्पातलो 62 टक्के निधी मुख्यमंंत्री, सुदीन, विश्वजीत हांचे कडल्या खात्यांक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

– हेर 9 मंंत्र्यांंच्या खात्यांंक 38 टक्के निधीची तजवीज

पणजी: अंदूंच्या अर्थसंंकल्पांत मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत, भलायकी मंंत्री विश्वजीत राणे आनी वीज मंंत्री सुदिन ढवळीकार ह्या मंंत्र्यांंच्या खात्यां खातीर 62 टक्के निधीची तजवीज आसा. हेर 9 मंंत्र्यांंच्या खात्यांं खातीर 38 टक्के निधीची तजवीज आसा. अर्थसंंकल्पांतल्या 26,855 कोटीं निधींतल्यान मुख्यमंंत्री, वीज मंंत्री ढवळीकार आनी मंत्री विश्वजीत राणे हांंच्या खात्यांं खातीर 16,500 कोटीं परस चड निधीची तजवीज आसा.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी फाटल्या सप्तकांत 2024-2025 वर्सा खातीरचो अर्थसंंकल्प सादर केलो. कसलेंच शुल्क वाडोवंक नाशिल्ल्यान सामान्य लोकांनी अर्थसंंकल्पाक येवकार दिला. राज्याची शुल्काची येणावळ आनी केंंद्रीय निधींतल्यान खर्च करपाची तजवीज आसा.

अर्थसंंकल्पांत शिक्षण, वीज, भलायकी, भौशीक बांंदकाम, पुलीस ह्या खात्यांं खातीर सगल्यांत चड तजवीज आसता. ही खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत, सुदीन ढवळीकार आनी विश्वजीत राणे ह्या मंंत्र्यां कडेन आसा. हाका लागून ह्या तीन मंंत्र्यांक सगल्यांत चड निधी वापरपाची संंद मेळटली.

विश्वजीत राणे हांचे कडल्या भलायकी खात्या खातीर 2,121 कोटींची तजवीज आसा. शार उदरगत, बायलां आनी भुरगीं उदरगत, रानां ही खातीं तांंचे कडेन आसात. 3,100 कोटींचो निधी तांचे कडल्या खात्यांं खातीर आसा.

वीज खात्या खातीर 3,999 कोटींची तजवीज आसा. भौशीक बांंदकाम खात्या परस अर्थसंंकल्पांत वीज खात्या खातीर चड तजवीज आसा.

सुभाष शिरोडकार, रोहन खंंवटे, गोविंंद गावडे, मॉवीन गुदिन्हो, रवी नायक, निळकंठ हळर्णकार, बाबूश मोन्सेरात, सुभाष फळदेसाय, अालेक्स सिक्वेरा हे मंंत्रिमंंडळांतले हेर मंंत्री आसात. ह्या सगल्यांच्या खात्यांं खातीर 9 ते 9.5 हजार कोटीं मेरेन निधीची तजवीज आसा. निळकंठ हळर्णकार, बाबूश मोन्सेरात, रवी नायक, अालेक्स सिक्वेरा हांंच्या खात्यांं खातीर 300 ते 400 कोटी मेरेन तजवीज आसा.

रोहन खंंवटे (पर्यटन), सुभाष शिरोडकार (उदका पुरवण), सुभाष फळदेसाय (समाज कल्याण) आनी मॉवीन गुदिन्हो (येरादारी आनी पंंचायत) हांंचे कडेन वजनदार खातीं आशिल्ल्यान 600 ते 800 कोटी मेरेन निधीची तजवीज जाल्या.

भौशीक बांदकाम खात्याक 2,976 कोटींचो निधी

मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंचे कडेन शिक्षण, म्हायती, गृह, राजभास, उजो पालोवपी दळ, सर्वसामान्य प्रशासन ही म्हत्वाची खातीं आसात. तशेंच भौशीक बांंदकाम हे म्हत्वाचें खातेंय मुख्यमंंत्र्यांं कडेनूच आसा. भौशीक बांंदकाम खात्या खातीर 2,976 कोटींची तजवीज आसा. अर्थसंंकल्पांत शालेय शिक्षणा खातीर 2,288 कोटी, उच्च शिक्षणा खातीर 553 कोटी, तंत्रीक शिक्षणा खातीर 323 कोटींची तजवीज आसा. पुलीस, म्हायती खातें, उजो पालोवपी दळ, जीएडी ह्या सगळ्या खात्यांं खातीरच्या निधींचो विचार केल्यार 10 हजार कोटीं वयर निधी जाता. सुमार 40 टक्के निधी मुख्यमंंत्र्यांंच्या खात्यांं खातीर आसा.