अराजपत्रीत अधिकाऱ्यांची प्रशासकपदार नेमणूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आदल्या सरपंचा मदीं निरशेवणी; गांवांचेर अन्याय


पणजी : गोंयांतल्या 175 ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदार सरपंचांक वगळून अराजपत्रीत सरकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्ल्यान आदल्या सरपंचा मदीं निरशेवणी पातळ्ळ्या. कसलोच अणभव नाशिल्ले सरकारी अधिकारी प्रशासकपदाक न्याय दिवपाक शकनात. हो निर्णय घेवन सरकारान संबंदींत गांवांचेरूच अन्याय केला, अशी खंत तांणी उक्तायल्या.

हे विशीं उलयतना तुयेंचे आदले सरपंच सुहास नायक हांणी म्हणलें, पंचायत खात्यान मुजत सोंपिल्ल्या पंचायतींचेर जांकां प्रशासक म्हूण नेमल्यात, त्या सरकारी अधिकाऱ्यांक हे विशीं कामकाजाचो कसलोच अणभव ना. हे अधिकारी हाचे पयलीं केन्नाच संबंदींत पंचायतींतल्या थळाव्यांच्या संपर्कांत येवंक नात. ग्रामपंचायतींतल्यो समस्या, लोकांचे प्रस्नूच खबर नाशिल्ले हे अधिकारी थळाव्यांक कितें न्याय दितले, अशेंय तांणी म्हणलें.
आगरवाडो-चोपडेंचे आदले सरपंच भगिरथ गांवकार हांणी म्हणलें, आपले प्रस्न, समस्या सरकार दरबारांत पावोवन ताचेर उपाय येवजण काडपा खातीर थळावे लोक मतदान प्रक्रिये वरवीं सरपंच आनी पंचांक वेंचून हाडटात. थळाव्यांचो आपल्या सरपंचाचेर पुराय विस्वास आसता. तसो विस्वास पंचायत खात्यान नेमणूक केल्ल्या प्रशासकांचेर थळावे दवरपाक शकनात. सरकारान थळाव्या लोकांचो विचार करून पंचायतींचेर आदल्या सरपंचांची प्रशासक म्हूण नेमणूक करप गरजेचें आशिल्ले, अशें तांणी सांगलें.
चारित्र्य प्रमाणपत्र दितना सरपंचाक संबंदींत व्यक्तीची पुराय म्हायती आसता. ताका लागून दोन दिसांत तो ताका चारित्र्य प्रमाणपत्र दिवपाक शकता. तशी वेवस्था थळाव्यांक वेंचणूक जायमेरेन मेळप कठीण. ताका लागून सरकारान आदल्या सरपंचांची किमान सहाय्यक म्हूण तरी नेमणूक करपाक जाय आशिल्ली, अशेंय गांवकार हांणी म्हणलें.

काळजीवाहू मुख्यमंत्रीपदा वयल्यान नायक हांचो प्रस्न
विधानसभा बरखास्त जाले उपरांत वेंचणूक जावन नवो मुख्यमंत्री जायमेरेन मावळट्या मुख्यमंत्र्या कडेनूच काळजीवाहू मुख्यमंत्रीपद दितात. मागीर पंचायत बरखास्त केले उपरांत मावळट्या सरपंचां कडेन प्रशासकपद कित्याक दिवचें न्हय, असो प्रस्न सुहास नायक हांणी केला. सरकारान प्रशासकपदार सरकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून पुराय गांवाचेरूच अन्याय केला, अशी खंत लेगीत तांणी उक्तायली.