अयोग्य पद्दतीचो आपणाव करून कामगार संघटणांक चिड्डुपाचो यत्न

पत्रकार परिशदेंत उलयतना पीएम महम्मद हनीफा. कुशीक पदाधिकारी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बंदर आनी गोदी कामगार संघटणेचे अध्यक्ष पीएम महम्मद हनीफा हांचो दावो

वास्को: बंदर आनी गोदी कामगारांक कायद्या प्रमाण जे लाव मेळटात ते बेकायदो रितीन उणे करप ही बोट उद्देग मंत्रालयाची सदचीच पद्दत जाल्या. तशेंच अयोग्य पद्दतीचो आपणाव करून मुखेल बंदरांतल्या कामगार संघटणांक चिड्डुपाचो यत्न सुरू आशिल्ल्याचो दावो अखील भारतीय बंदर आनी गोदी कामगार म्हासंघाचे अध्यक्ष पीएम महम्मद हनीफा हांणी पत्रकार परिशदेंत केलो.

बोट उद्देग मंत्रालयाच्या बेकायदो हस्तक्षेपा आड बंदर आनी गोदी कामगारां मदीं एकवट हाडपा खातीर देशांतलीं पांच बंदरां आनी गोदी कामगार म्हासंघाच्या राष्ट्रीय समन्वय समितीन घेतिल्ल्या निर्णया प्रमाण मार्मगोवा बंदर आनी रेल्वे कामगार संघटणे वतीन कामगार अधिवेशन घेतलें. ह्या अधिवेशनांत बंदर आनी गोदी कामगारांक सुदारीत पगाराची रचणूक, निवृत्त जाल्ल्यांचो लाव निश्चीत करप आनी 2020-21 आनी 2021-22 वर्सा खातीर उत्पादन निगणीत फायद्या संबंदी बोट उद्देग मंत्रालय बंदराक परवानगी दिनाशिल्ल्या संबंदी चर्चा केली.

विद्यमान मार्मगोवा पोर्ट ट्रस्ट कायदो 1963 रद्द करून मार्मगोवा बंदर प्राधिकरण 2021 कायदो हाडलो. प्राधिकरण 2021 कायद्या वरवीं अदीक स्वायत्तता आनी पारदर्शकताय प्रदान करतले अशें सांगिल्लें. पूण प्रत्यक्षांत प्राधिकरण 2021 कायदो बंदराच्या भल्या खातीर नासून नोकरशाहच्या हातांत बंदराच्या वेवस्थापनाचे अधिकार सोंपयिल्ल्याचें दिसून येता. प्राधिकरण 2021 कायदो चालीक लागले उपरांत बंदरां आपले कार्य स्वतंत्रपणान मुखार व्हरपाचे स्थितींत नाशिल्ल्याचें दिसून येता. मुखेल बंदरांनी खाजगी गुंतवणुके वरवीं अदीक तांकीन कार्यान्वीत करप अयोग्य, अन्यायकारक आनी अनैतीक आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें.

बोट उद्देग मंत्रालयान कायदेशी तरतुदीचें उल्लंघन करून कांय आदेश जारी केल्यात. बंदरांक चड कामगार आनी यंत्रसामुग्री घेवपाक परवानगी दिना. हाका लागून मुखेल बंदराच्या कामकाजाचेर परिणाम जायत आसा. क आनी ड वर्गांतल्या कामगारांक मेळपी सगले लाव गरजे भायर न्हयकारतात. विद्यमान वेतन रचणुकेंत 1 जानेवारी 2022 सावन सुदारणा करपाचे आशिल्ले. हे खातीर म्हासंघान त्यो सेवा सर्ती मदीं सुदारणा करपा खातीर जोडपणान मागण्यांचें निवेदन सादर केल्लें. मंत्रालयान द्विपक्षीय समिती स्थापन करपाचे आस्वासन दिल्लें. पूण तांची कारवाय जाली ना. ताका लागून फुडलें कामकाज ठप्प जाल्ल्याचो दावो हनीफा हांणी केलो.

हनीफा हांणी थळाव्या समस्यांक हात घालतना मुरगांव बंदरांतल्या धक्को क्रमांक 10 आनी 11 पयली जे निर्णय घेतिल्ले ते 27 ते 22चे बसकेंत कामगार प्रतिनिधी गैरहाजीर आसतना बदल्ले. उपरांत 7 सप्टेंबर 22 दिसा जाल्ले बसकेंत कामगार प्रतिनिधींनी खाजगीकरणाच्या प्रकाराक आक्षेप घेतलो. हो निर्णय बंदर कामगार, निवृत्ती वेतनधारकांच्या हिताचो नाशिल्ल्याचें कामगार प्रतिनिधींनी स्पश्ट केल्लें. हनीफ हांणी एमपीटी हॉस्पिटल, क्रुझ टर्मिनला संबंदी कांय प्रस्न उपस्थीत केले. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे अधिकारी वर्ग महसूल वाडोवपा खातीर कसलोच यत्न करिनाशिल्ल्याचो आरोप तांणी केलो. मुरगांव बंदरांत नव्या कार्गोक आकर्शीत करपा खातीर यत्न करपाची गरज आसा. महसूल वाडीचो यत्न करिनासतना कामगार, निवृत्ती वेतनधारकांचो लाव उणो करीत आशिल्ल्याचें तांणी म्हणलें.

मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व्यंकट रमण अक्काराजू हांणी गारहाणी निवारणा खातीर हाजीर राविल्ले खातीर संघटणेचे उपकार मानले.

पत्रकार परिशदेक हनीफ हांचे सयत उपाध्यक्ष क्रुझ मास्कारेन्हास, सचीव श्रीमती रझिया, आयोजन सजीव के दामोदरन, ज्यूड जीपीएस डिकॉस्टा, संघटणेचे अध्यक्ष उल्हास ठाणेंकार, कामगार प्रतिनिधी अनील एकोस्कार, उपाध्यक्ष शाहीर खान, भांडारी करीम मुल्ला, जोड सचीव महादेव मालगांवकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.