अमोनिया टांकयेचें मॉक ड्रील घेयात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संकल्प आमोणकार: नाजाल्यार आडायतले अमाेनियाची येरादारी

अमोनियाचो सांठो म्हणल्यार एक प्रकारचो ‘टायम बॉम्ब’

मुरगांव: जेटी हांगासरल्या मुरगांव बंदर वाठारांत आशिल्लो अमोनियाचो सांठो म्हणल्यार एक प्रकारचो ‘टायम बॉम्ब’. ते खातीर सरकारान हांगा ताकतिकेन मॉक ड्रील करचें अशी मागणी मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी केल्या. तशेंच हे संबंदींची कागदपत्रां सादर करपा खातीर तांणी प्रशासनाक 15 दिसांचो वेळ दिला. तशें जालें ना जाल्यार बंदरांत आनी बंदरांतल्यान जावपी अमोनियाची येरादारी आडायतले अशी शिटकावणी तांणी दिली.

आमदार संकल्प आमोणकार काल (शुक्रारा) बायणा हांगासरल्या श्री खाप्रेश्वर देवस्थानाच्या वर्धापन दिसा निमतान आयिल्ले तेन्ना पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना ते उलयताले.

जेटी हांगासरल्या मुरगांव बंदर वाठारांत आशिल्ले अमोनिया टांकेयचें सरकारान मॉक ड्रील आनी टांकयेचे सुरक्षे संबंदी जोड तपासणी करपाची गरज आशिल्ल्याचें आमदार आमोणकार हांणी आठ दिसां पयलीं पत्रकार परिशदेंत सांगिल्लें. पूण हाची दखल सरकारान घेतलीच ना. मुरगांव बंदरांत अमोनिया टांकी आशिल्ल्यान थंय सर्वसामान्य लोक वचूंक शकनात. त्या अमोनिया टांकये संबंदी नेमान मॉक ड्रील जाल्ल्याचें आमी आयकलें ना. जे प्रमाण शार वाठारांतले इंधन सांठवणुकीच्यो टांकयो दुसरे कडेन स्थलांतरीत केल्यो, ते प्रमाण अमोनिया टांकी लेगीत हालोवची. द्रव स्वरुपांतलें अमोनियाची टँकरा वरवीं रस्तो मार्गान झुआरींत येरादारी करतात. त्या वेळार त्या टँकरा फाटल्यान एस्कॉर्ट आनी उजो पालोवपी दळ आसचें पडटा. हो नेम पाळिनाशिल्ल्याचें तांणी म्हणलें. हे टांकयेचे आशिकुशीक दाट लोकवस्ती आसा. ताका लागून एखादी दुर्दैवी घडणूक घडली जाल्यार ती मुरगांव मतदारसंघाकूच न्हय, जाल्यार हेर वाठारांकूय घातक आसा अशें आमोणकारान म्हणलें.

ते खातीर आमोणकारान सडा हांगासरल्या अमोनिया टँकाची ताकतिकेन मॉक ड्रील करपाची मागणी केली. संबंदीत दस्तावेज सादर करपा खातीर 15 दिसांचो वेळ दिला. तशें केलें ना जाल्यार अमोनियाची बंदराचेर आनी बंदरांतल्यान जावपी येरादारी आडावपाची शिटकावणी दिली.

गोवा शिपयार्ड ही एक संरक्षण संस्था आसा आनी तांचे कडेन फावोशी सुरक्षा आसा. पूण पयर सांजवेळा गोवा शिपयार्डा वरवीं वास्को शारांत केल्लें मॉक ड्रील फ्लॉप थारिल्ल्याचें आमोणकारान सांगलें. कारण पयरच्या मॉक ड्रिलाक लागून लोकांक मात गरजे भायर त्रास सोंसचो पडलो. अमोनिया स्टोरेज टँक लेगीत अनिवार्य चांचण्यो आनी वैध प्रमापणत्रांच्या अधीन नात. खंयचेय कंपनीक लोकांचो जीव घाताक घालपाचो अधिकार तांकां ना अशें आमोणकारान म्हणलें.