अपघातांक कोण जापसालदार ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत दिसान दीस अपघातांचो आंकडो वाडत आसा. चड करून रस्त्या वयले वाहनांचे अपघात. हाचे फाटलें कारण म्हणल्यार एकान एक रस्तो फोंडकुलांनी भरिल्लो आसा. ह्या रस्त्या वयल्यान दुचाकी चलोवप्याक जीव मुठींत घेवन वाट काडची पडटा. सदांच प्रवास करप्याक तर ही तारे वयली कसरतूच जावन पडल्या.
गिमाच्या दिसांनी प्रवास करप मात्शें तरी बरें. मात सध्या पावसाची दडक सुरू जाली काय कांय खिणा भितर पावसाचें उदक रस्त्यार तुंबता. मागीर रस्ता खंयचो आनी फोंडकूल खंयचें कांयच कळना. तातूंत दुचाकी चलोवपी आसल्यार ताचें कितें जायत तें सांगपाक येना. पणजे सारक्या शारांत तर रोखडेंच उदक जाता.
दुसरें म्हणजे येरादारीचे नेम पाळिनासतना गाडयो चलोवप. भोवतेक दुचाकी चलोवपी नेटान चल्ले. वेगाचेर तांचें नियंत्रण नासता. केन्नाय गाडयो चलोवपी सोरो पियेवन चलयतात. एका हातांत मोबायल आनी दुसऱ्या हातांत गाडयेचें हॅण्डल धरून गाडी चलोवपीय आसात. मागीर ते वाटेन चलप्याक गाडी ठोकतात नाजाल्यार झाडा, पेडांक धडक दितात. स्वता हात पांय मोडून घरा पडटात आनी दुसऱ्यांकूय त्रासांत घालतात. एकेकदां मरतातूय बी. गोंयांत गाडयो खूब जाल्यात. 200 मिटर अंतराचेर पसून वचपाक लोक आतां गाडी भायर काडटात. ताका लागून आमची भलायकीय इबाडल्या.
चार चाकी गाडयो चलोवपीय कमी नात. ते ओव्हरटेक करतना दुसरे गाडयेक घसटून वतात. सीट बॅल्ट घालप ना, हें तर सदांच पळोवंक मेळटा. वाटेर तांची तू तू मै मै अशी सर्त लागता. रस्तो करतना बऱ्या दर्जाचें शिमीट- काँक्रिट वापरलें जाल्यार तर स म्हयन्यांनी रस्ते हाॅट मिक्स करचे पडचे नात. नेम पाळ्ळ्यार अर्दे अपघात कमी जातले. तुमी जगात, दुसऱ्यांक जगपाक दियात, हें मनात धरूनच गाडी चलयात.

  • सिद्धी तिळवे
    फोंडें