अधिवेशना खातीर आमदारांक दिसाक मेळटा 2 हजारांचो भत्तो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राबित्या खातीर दिसाक 3 हजारांची तजवीज

पणजी : विधानसभेचें पावसाळी ​अधिवेशन सद्या सुरू आसा. मतदारसंघ भत्तो, पॅत्रॉल भत्तो तशेंच हेर सुविधा मेळपी आमदारांक अधिवेशनाक हाजीर रावपा खातीर दिसाक 2 हजाराचो भत्तो मेळटा. ते भायर अधिवेशनाक राबित्याचे वेवस्थे खातीर आमदारांक दिसाक 3 हजारांचो भत्तो मेळटा. मंत्र्यां सयत सगल्या आमदारांक हो भत्तो मेळटा.

आमदारांच्या, मंत्र्यांच्या पगारा विशीं सामान्य लोकांक उमळशीक आसता. हेर सरकारी अधिकारी तशेंच खासगी आस्थापनांच्या अधिकाऱ्यांचे तुळेंत आमदारांचो पगार उणो दिसता आसलो तरी हेर भत्त्यांचो विचार केलो, जाल्यार तो दोन लाखां वयर जाता. मंत्र्याचो सरासरी पगार सद्या 2 लाख 90 हजार रुपया आसा. ते भायर तांकां गाडी, बंगलो, कर्मचारी तशेंच हेर सुविधा आसतात.

अधिवेशनाक हाजीर रावपा खातीर आमदाराक 2 हजार रुपया तशेंच राबित्या खातीर दिसाक 3 हजार रुपया मेळटात. आमदार तरेकवार समित्यांचे वांगडी आसतात. समितीची बसका आसली वा हेर सरकारी बसका आसली जाल्यार तांकां हाजीर रावपा खातीर 2 हजाराचो भत्तो लागू जाता.

गोंय आमदार पगार, भत्ते आनी पेन्शन विधेयक 2004 प्रमाण आमदारांक पगार मेळटा.

आमदार सरकारी कामा खातीर राज्या भायर वता तेन्ना रावपा खातीर तांकां 7500 रुपयांचो भत्तो मेळटा. राज्यांत फेरीबोट तशेंच कदंब म्हामंडळाच्या बशींनी फुकट प्रवासाची सुविधा आमदारांक आसता. ते भायर खासगी वाहना खातीर तांकां म्हयन्याक 300 लिटर पॅत्रॉल भत्तो मेळटा. कार घेवपा खातीर 2 टक्के कळंतरान तांका 15 लाखांचे रीण मेळटा. घरा खातीर 7 टक्के कळंतरान 30 लाखाचे रीण मेळटा. आमदारांक सरकारी हॉस्पिटलांनी व्हिआयपी रुमाची सुविधा आसता.

आमदारांक सरकारी खर्चान कॉम्पुटर, लॅपटॉप, प्रिंटर आदी बसोवन मेळटा. आमदारांक सचिवा सयत पांच कर्मचारी नेमपाची मेकळीक आसा. ह्या कर्मचाऱ्यांक सरकारी कर्मचाऱ्यां इतलो पगार मेळटा.

आमदाराचो मूळ पगार 10 हजार आसलो तरी सव्या वेतन आयोगा प्रमाण हातूंत 124 टक्के डीएची भर पडटा. डीए वाडटा तसो तांचो एकत्रीत पगार वाडटा. पगारा भायर आमदारांक 90 हजार रुपया मतदारसंघ भत्तो मेळटा. मतदारसंघाच्या भत्त्यांत परतून 124 टक्के डीएचो आस्पाव जाता. वेतन आयोगा प्रमाण डीए जसो वाडटा, तसो आमदारांचो पगार वाडटा. सद्या आमदारांचो पगार देड लाखां वयर जाता.