अदानी कंपनीच्या कामाक लागून वास्कोंत उदका पायपलायन फुटली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः जमनी पोंदांतल्यान गॅस पायपलायन घालपा खातीर अदानी इंडियन ऑयल कंपनीच्या चलिल्ल्या कामाक लागून कांय दिसां पयलीं वीज केबल तुटून वास्को शारांत 22 वरां वीज पुरवण बंद पडिल्ली. आतां तांच्या ह्या कामाक लागून आयतारा उदका पायपलायन फटून शारांतल्या उदका पुरवणेचेर परिणाम जाला.
बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण कंपनीच्या कंत्राटदारान टिळक मैदाना लागीं केल्ल्या कामाक लागून तीन मुखेल आनी एक सादी मेळून उदकाच्यो चार पायपलायनींचें लुकसाण जालां. ताका लागून शारांतले उदका पुरवणेचेर परिणाम जाला. जे कडेन खणपाचें काम केलां थंयची जमीन भुसभुशीत आशिल्ल्यान पायपलायनींतलें उदक भायर येवून कोंड जाल्ल्यान काम करप कुस्तार जाता अशें तांणी सांगलें. उदका पायपलायन पोर्तुगीज तेपाची आसा. थंय काम करपा खातीर कंपनीन वरिश्ठां कडल्यान घडये परवानगी घेतले आसुएं मात आमकां ते विशीं कांय कळोवंक ना अशें तांणी सांगलें.
वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकार हांचे कडेन संपर्क सादलो तेन्ना कंपनीक काम बेगोबेग बंद करपाक आपणे सांगलां. गॅस पायपलायन घालपाचें काम सगळ्या संबंदीत  खात्यांक विस्वासांत घेवून करपाची सूचोवणी आपणे अदानी कंपनीक केल्या अशें तांणी सांगलें. पावसांत पुराय काम बंद करून सप्टेंबर-ऑक्टोबर म्हयन्यांत तें परत सुरू करपाक कंपनीक लांगलां अशेंय तांणी सांगलें.