अत्याधुनीक सुविधा गरजेच्योच

ARCHIV - Ein Mann bereitet am 15.03.2007 in dem Coffeeshop "Moby Dick" im niederländischen Hengelo einen Joint bestehend aus Blättchen, Tabak und Marihuana zu. Das Aus für den Drogen-Tourismus kostet Hunderte Niederländer ihren Job. Bislang wurden etwa 600 Mitarbeiter von den als Coffeehops bekannten Haschisch-Kneipen entlassen. Allein in Maastricht seien 450 Menschen betroffen, erklärte am Samstag (14.07.2012) ein Sprecher der Interessenvertretung der Coffeeshop-Angestellten (SBCN). Foto: Friso Gentsch +++(c) dpa - Bildfunk+++

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयज गोंयांत घुंवळे वखदां येतात तीं दर्यांतल्यान येतात, अशें म्हणपाक वाव आसा. कारण गुजरातांतल्या एका धक्याचेर अब्जांनी रुपयांची घुंवळे वखदां हालींच धरल्यांत.

मुंबय 26 नोव्हेंबर 2008 दिसा हल्लो जाल्लो. पाकिस्तानी आतंकवादी दर्यांतल्यान आयिल्ले. ते येतात, अशी म्हायतीय मेळिल्ली खंय. तरीय सुरक्षा यंत्रणा घाळ रावली आनी मुखार 175 भारतीयांक जीव वगडावचो पडलो. पुलीस, लश्कर, निमलश्करी दळां हांचे सयत अत्याधुनिक यंत्रणां दर्यादेगो राखतात. मात हल्ले, बेकायदेशीर गजाली बंद जावंक नात. हालींच पश्चिम विभागीय मंडळाची दीव हांगां बसका जाली. तातूंत गोंयान दर्यांत तस्करी (स्मगलिंग) आडावपाक खासा सुविधांची मागणी केल्या. ती जाता तितले बेगीन पुराय जावप गरजेचें. हो काळ झटपट पयशांचो. ते खातीर कितेंय करपाची लोकांची तयारी आनी तस्करीच्या कामाक दर्याचो चड वापर जाता, हें आतां लिपून उरूंक ना. दर्याचें म्हत्व भारतांत सगल्यांत पयलीं जाणलें तें छत्रपती शिवाजी महाराजान. 17 शेंकड्यांत पुर्तुगेजांचो दर्याचेर शेक आशिल्लो. तांकां बुद्द शिकोवपाक तांणी पुर्तुगेज जाणकार लुई व्हिएगश हांच्या मार्गदर्शना खाला देशाचें पयलें नौदळ उबारलें. ते येशस्वी केलें. अर्थांत आयज लश्कर दर्या सांबाळटा.
दीव हांगा जाल्ले बसकेंत गोंयान दर्यादेग गस्त, मोबायल फाॅरेन्सिक, सायबर लॅब अशो जायत्यो सुविधा मागल्यात. दर्यादेग गस्त ही सगल्यांत म्हत्वाची. गोंयांत पयलीं भांगर, इलेक्ट्राॅनिक घडयाळांचें स्मगलींग जातालें, अशें जाणकार सांगतात. 16 मे 1991 दिसा स्मगलींग करून गोंयांत भांगर हाडिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान एका राजकी घराण्यांतल्या तरणाट्याचो फाटलाव करतना गुप्तचर अधिकाऱ्याच्या हातांतल्यान ताका मरण आयिल्लें. तेन्ना तें प्रकरण बरेंच गाजिल्लें. उपरांत जांचेर आरोप जाल्ले ते निर्दोश सुटले. आयज गोंयांत घुंवळे वखदां येतात तीं दर्यांतल्यान येतात, अशें म्हणपाक वाव आसा. कारण गुजरातांतल्या एका धक्याचेर अब्जांनी रुपयांची घुंवळे वखदां हालींच धरल्यांत. एकदां न्हय, दोन फावट. भांगर आनी हेर सामानाची तस्करी वा कर चुकोवपाक दर्यांतल्यान येरादारी जाता आसतली. दर्यांतली गस्त वाडयले बगर हीं व्हडलीं नुस्तीं हाताक लागचीं नात. गोंयचे हद्दींत दर्यांत जून, जुलयांत नुस्तेमारी बंद आसता. तेन्ना भायले ट्राॅलर येवन मेळटा तशी नुस्तेमारी करतात. नेमके कितले ट्राॅलर येतात? ते खंयचे? नुस्तेंच धरतात काय आनीक कितें करतात, ताचो तपशील दवरप गरजेचें. केंद्रान संबंदीत सुविधे बाबतींत मजत केली जाल्यार फुडल्या नुस्तेमारी हंगामात हें जाग्यार पडूं येता. ते खातीर गोंय सरकाराक फाटपुरवण करची पडटली.
सायबर लॅब ही काळाची गरज. कारण आयज स्मार्ट फोन वापरपी सगलेच ताचे वयलें इंटरनेट वापरतात, सोशल मिडिया धवळटात. दरेकल्याक केन्ना तरी सायबर गुन्यांवकार सांपडटाच. तांचे कडल्यान खूबजाण नाडल्यातूय बी. सायबर प्रयोगशाळा संगणक तंत्रज्ञाना संबंदी अत्याधुनिक शिक्षण दिवपा वांगडाच वाडटे सायबर गु्न्यांवकारीचो तपास करपाकूय उपेगी थारता. कारण हालीं दरेके गजाली खातीर हेर राज्यांचेर अवलंबून रावप खर्चिक थारता. अहवाल येता म्हणसर दीस लागूं येतात. देखून दरेका राज्यांत सायबर लॅब जायच. ताचेय परस म्हत्वाची फाॅरेन्सीक लॅबोरेटरी. खुनाचो तपास करपाक फिंगरप्रिंट, डीएनए, व्हिसेरा तपासणी…. अशा जायत्या कामां खातीर गोंयाक हेर राज्यांच्या लॅबांचेर आदन दवरून वाट पळोवची पडटा. उशीर जाल्ल्यान तपास आडकून उरता. लागच्या लागीं ही लॅब आसल्यार बरें.
बदलत्या काळा प्रमाण तंत्रज्ञान बदलता. तें शिकून ताचो वापर करीना जाल्यार तो मनीस मुखेल प्रवाहांतल्यान कुशीक पडटा. गोंयांत नव्यो कल्पना योग्य पद्दतीन चालीक लागपाक जाय. ताचो राज्याचे उदरगतीक हातभार लागतलो. मात, चार दीस कितें सुरू केलें आनी मागीर बंद केलें, हाका अर्थ ना. हिप हाॅप बस, उदकांत, जमनीचेर चलपी एम्फिबियस बस, उदकांत देंवपी ल्हान विमान….. कितलेशेच उपक्रम, येवजण्यो, प्रकल्प सुरू जाले. कांय काळान बंद पडले. ताका लागून लोकांच्या घामा- कश्टांचो भोव मोलादीक पयसो फुकट गेलो. नव्याची नवलाय, मागीर खंयचे कडेन कांय ना, अशें जावंक फावना. गोंय हें हेर राज्यांच्या तुळेन फुडारिल्लें, म्हणटकच हांगा विदेशांतल्या सारक्यो अत्याधुनीक सुविधा आसपाक कांय हरकत ना.