अतिथींक देवा समान वागोवया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयच्या सोशल मिडिया युगांत चुकीचें पावल उखल्लें जाल्यार तें रोखडेंच संवसारभर पावता. तातूंत व्हिडियो आसल्यार मागीर विचारपाक नाका. गोंयच्या पर्यटन मळाची साबार लोकांनी बदनामी केल्या.

गोंय हें पर्यटन राज्य हें वेगळें सांगपाची गरज ना. पयलीं थारावीक मोसमांत हांगा पर्यटक येताले. मात आतां वर्साचे बाराय म्हयने ते येतात. पर्यटन उद्देगाचेरूच सध्या राज्याची येणावळ अवलंबून आसा. खणी बंद जायत सावन पर्यटन आनी ते संबंदीच्या वेवसायां कडल्यान मेळपी करांक लागून राज्याचे तिजोरींत भर पडटा. राज्य चलयतलो जाल्यार तिजोरी भरिल्ली जाय… आनी ते खातीर पर्यटन मळ सदांच फुलिल्लें जाय. पयरूच विधानसभेंत पर्यटकांच्या गाडयांचो प्रस्न आयिल्लो. उपरांत पुलीस म्हानिरिक्षकान आदेशूच काडलो. काल पर्यटन मंत्र्यानूय ह्या विशयाचेर भाश्य केलें. गोंयांत पर्यटक येतले जाल्यार तांचे कडेन संबंदीत सगल्याच घटकांक अतिथी देवो भव: हें मतींत धरून वागचें पडटलें. आयतोच बोकडो मेळ्ळो, हे नदरेन तांकां सदांच पळयत रावल्यार गोंयचे नांव बदनाम जातलेंच, वयर पर्यटकांचो आंकडोय देंवतलो.
रस्त्यांचेर उबे रावन उठसूठ गाडयो आडावप, तातूंत भायल्या राज्यांतली नंबर प्लेट दिसली काय तिका तालांव घालप हें सदचेंच जालां. थळावे वाहनचालक आनी पर्यटकूय हाका बेजारल्यात. गरज नासतना गाडी आडावन कागदां मागचीं न्हय, कारण नासतना लोकांक छळचें न्हय, असो आदेश महानिरक्षकान येरादारी पुलिसांक दिला. गाडयेचीं कागदां तपासपाचो अधिकार फक्त निरीक्षक, उपअधिक्षक हांकांच आसा, अशेंय तांणी लेखी आदेशांत म्हणलां. मात जर कोण नेम मोडटा, अशें स्पश्ट दिसत जाल्यार ताका आडावन दंड दितलेच. 30 एप्रीला मेरेनच्या चार म्हयन्यांत पुलिसांनी येरादारीचे नेम मोडपी 2 लाख 2 हजार वाहनचालकांचेर कारवाय केल्या. तांचे कडल्यान सादारण साडेतीन कोटी तालांव वसूल केला. म्हणल्यार म्हयन्याक 1 कोटीच्या आसपास जालो. हाची दुसरीय बाजू आसा. कितें तरी चूक आसले बगर कोण तालांव घालचो ना. हॅल्मेट नासप, सीट बेल्ट घालप ना, अशा कारणांक लागून चडशे तालांव पडटात. येरादारी नेम भिस्क्यार मारून दर म्हयन्याक तालांव भरपी गााडयेकार गोंयांत आसात. विधानसभेंत मात पर्यटकांचे नदरेंतल्यान ह्या विशयाचेर भासाभास जाली.
पर्यटन मंत्र्यानूय येरादारी नेम पाळिनाशिल्ल्यांचेर कडक कारवाय करपाक जाय. मात गरज नासतना कसलेंय निमित्त धरून पर्यटकांक मनस्ताप दिवचो न्हय, अशें तांणी म्हणलें. भायली गाडी दिसली काय ती आडावप जाता. मुख्यमंत्र्यां वांगडा ह्या विशयाचेर बसका जाल्या. राज्याक पर्यटकांची खूब गरज आसा, तेन्ना पुलिसांनी पालव दिवचो, असो उलोय तांणी मारला. आयच्या सोशल मिडिया युगांत चुकीचें पावल उखल्लें जाल्यार तें रोखडेंच संवसारभर पावता. तातूंत व्हिडियो आसल्यार मागीर विचारपाक नाका. गोंयच्या पर्यटन मळाची साबार लोकांनी बदनामी केल्या. गोंयकार थारावीक भाशा जाणा. म्हणटकच हेर भाशांनी कितें व्हायरल जालां, तें सगलेंच आमकां खबर आसचें ना. पूण, थंयचे लोक तें पळोवन गोंयांत येवचे पयलीं चार फावटी विचार करतले. आमचेच कांय लोक पर्यटकांक नाडटात, अशें सर्रास कानार पडटा. तोंडी, लेखी, प्रसार माध्यमां वरवीं जावपी अपप्रचार आडायतलो जाल्यार आमकां सादूर रावचें पडटलें.
पर्यटन मंत्र्यान कांय भायले पर्यटक गोंयांत येवन मेळटा थंय गाडयो लायतात, रस्त्यार रांदून जेवतात अशें म्हणलें. हातूंत तथ्य आसा. जायते कडेन हें दिसता. उश्टें, प्लास्टिक कपां, प्लेटी थंयच उडोवन वचपी पर्यटक सगल्यांनी पळयल्याच आसतले. जायत्या जाणांनी तांकां आनी ते जें कितें करतात, ताका खर विरोधूय केला. मात, पावला पावलार हाॅटेलां आशिल्ल्या आमच्या राज्यांत येवन पर्यटक रांदून कित्याक जेवतात, हाचोय विचार आमकां करपाक नाका? हांगाचें खावपा, जेवपाचें, रावपाचें भाडें तांकां परवडना, असो ताचो एक अर्थ. घरचें अन्न मेळचें अशें कांय जाणांक दिसता. 2-3 कुटुंबां आयलीं आनी तातूंत बायलो, रांदपाची आवड आशिल्ले दादले आसले काय एक वेगळेंपण म्हूण रांदून जेवपीय पर्यटक आसात. तरीय रस्त्या वयल्यो ह्यो तात्पुरत्यो रांदचे कुडी बंद करपाक सरकाराक उपाय काडचो पडटलो.
कितेंय जालें तरी आमकां पर्यटक जाय, चड, चडांत चड पर्यटक हांगा येतले हे खातीर पर्यटना कडेन संबंदीत आशिल्ल्या सगल्याच घटकांक सुदारचें पडटलें. पर्यटकांक कोण मनस्ताप, त्रास दितात, हें सरकाराक खबर आसतलेंच?