अणकार : करियर घडोवपाची व्हड संद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काय कौशल्यांक मागणी खूब आसा, पूण ताका फाव तो अभ्यास शिकोवपाक संस्था ना. देखून कार्यशाळा ना जाल्यार कोणाय कडल्यान आयकून वा मार्गदर्शन घेवन फुडें सरचें पडटालें. हातूंतली एक गजाल म्हळ्यार अणकाराची. आयज मेरेन खुबश्या इच्छुकांक आयकून एखाद्या कार्यशाळेंत हजेरी लावन शिकचें पटडालें. अणकार हो असो फांटो आसा की हातूंत तुमी घरा बसून जोडूं शकतात. एक बरें करियर करूं शकतात. हातूंत आयज मेरेन अभ्यासक्रम असो नासलो, पूण आतां सरकारी कॉलेज खांडोळ्यां अणकारा खातीर योग्य असो पदव्युत्तर डिप्लोमा अभ्यासक्रम सुरु केला. कदाचित असलो कोर्स सुरु करपी ते गोंयांतले पयलेंच कॉलेज आसू शकता. अणकार अभ्यासक्रम शिकपाक खंयच्याय फाट्यातली पदवी आशिल्लो उमेदवार प्रवेश घेवं शकता.
तुमकां ह्या अभ्यासक्रमान अणकारा खातीर कितें जाय? खंयच्या सुवातांनी अणकाराक चड मागणी आसा, हे सारक्या गजालींचेर चड म्हायती मेळटलीच. पूण अणकार करपी उमेदवाराक ज्या भाशेन तो अणकार करपाक ती भास बरी येवपाक जाय, खेरीज हे भाशेंतलो तो अणकार करतलो ती भास लेगीत ताका बरी येवपाक जाय.
अणकार करपी साहित्य वा हेर कितेंय एका जगांतल्यान दुसऱ्या संवसारान व्हरपाचें व्हड काम करता. आयज मेरेन ह्या महत्वाच्या विषयाचेर अभ्यासक्रम गोंयांत उपलब्ध नासलो, पूण आयच्या संवादाच्या मळार इतल्यो घडामोडी जातात, तेन्ना अणकाराची गरज तुमकां आमकां सगळ्यांक पट्टा. तुमी छापील पुस्तकां करपाचीं ना तर तुमी इ- बुकाचे पद्धतीन लेगीत पुस्तकाचो अणकार करूं शकतात. हें सगळें नव्या तंत्रज्ञानाक लागून शक्य जालां. देखीक जर तुमी कोंकणीतले इ पुस्तक जर उजवाडाक हाडलें तर ते फक्त गोंयां पुरते उरना तर ते अख्ख्या संवसारांत जय कोंकणी भाशक आसा थंय पावूं शकता. हाका लागून अणकार करतल्यांची मागणी वाडत चलल्या. ती सरकारी सुवातांनीच न्हय तर खाजगी मळार लेगीत वाडत आसा. ह्या फाट्यांत येवपी उमेदवारा कडेन ते- ते भाशेंतले शब्दकोश, पर्यायी शब्दकोश आसूकूच जाय. म्हूण ते वापरपाची संवय आतां सावनूच जाय.
जेन्ना तुमी एखादे भाशेंतलें दुसऱ्या भाशेंत करतात, तेन्ना तुमी व्हड काम करतात. जेन्ना तुमच्या अणकाराची तोखणाय जाली काय तुमका आत्मविस्वास येवपाक लागतलो. तसो आत्मविस्वास हो अभ्यासक्रम पुराय करतकच नक्कीच येतलो. एखादें पुस्तक जेन्ना तुमी अणकारतात तेन्ना ते भाशेंतलो लेखक/ लेखिका तांचो अणभव, ताणीं तांचे नजरेन पळयल्लें जग हे सारक्या गजालींची वळख करून दिता आनी एक व्हड काम तुमी करून वतात. खांडोळें काॅलेजीन सुरु केल्ल्या अणकार अभ्यासक्रमान तुमकां सगळ्या भाशांनी शिकपी पदवीधरांक संद मेळटली. अणकार करताना तुमी कितें जतनाय घेवची पडटली हें शिकूंक मेळटलें. हिंदी, मराठी, कोंकणी, इंग्लेश भाशक पदवीधरांक हें शिकताना कसल्या प्रकारचे अणकार आसात हाची कल्पना येतली. पत्रकारिते सारक्या फाट्यांनूच न्हय तर बऱ्याच सुवातींचेर अणकाराची गरज आसता आनी थंय करियरची निर्मिती जाता. तुमकां प्रत्यक्ष अणकारुय करचो पडटलो. खेरीज तुमी खंय कमी पडटात आनी ते खातीर कितें करू शकतात? हांचें मार्गदर्शन तुमकां जरूर मेळटलें, जें एक- दोन दिसांचे कार्यशाळेंत तुमकां इत्सा आसुनूय पुराय करपाक मेळना.
आतां तर व्हड प्रकाशन घरां तुमकां अणकारा खातीर भरपूर संद दितात. हे खेरीज साहित्य अकादेमी सारक्यो संस्था लेगीत पुरस्कार मेळ्ळिल्या पुस्तकांचो अणकार करून घेतात. भारतांतल्या हेर भाशांनीय अणकारा खातीर मागणी आयली तरी कोंकणी भाशेचो विचार केलो तर तुमका दुसऱ्या भाशेंतल्यान हे भाशेंत कितलेशेच अणकार करू येता, पूण हें सगळें तुमी अभ्यासक्रम पुराय करतकच मागीर थारावपाक शकतात. ह्या अभ्यासक्रमान तुमका अणकारा विशीं भरपूर म्हायती मेळटली, ताचो लाव जरूर घेवचो. हातूंत 20 उमेदवारांक संद मेळटली. हो अभ्यासक्रम गोंयांत सुरु केलो हे खातीर खांडोळें- माशेल कॉलेजीची उपप्राचार्य डॉ. आशा गेहलोत तशेंच तांचे हिंदी विभागाचे वांगडी तशेच प्राचार्य प्रा. पूर्णकला सामंत हांकां परबी दिता. सम्पर्का खातीर डॉ आशा गेहलोत (9420687160), इ मेल पत्तो [email protected]

प्रा रामदास केळकार
9822583275