अटी मान्य जाल्यारूच जमीन दितले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पेडणें ः उदय महाले हांचे मालकीची 218 चौखण मिटर जमीन मोपा विमानतळाच्या लायटींगा खातीर संपादीत करपाचे आसात. ताचे सोशल इम्पेक्ट जाणून घेवपा खातीर सरकारान एक समिती स्थापन करून उगवे पंचायतींत महाले हांचे कडेन चर्चा केली. महाले हांणी आपल्यो सगल्यो मागण्यो तांचे मुखार मांडल्यो. तातूंत तांणी जांच्यो जमनी गेल्यात तांकां लॅण्ड लुजर सर्टिफिकेट, राॅयल्टी, वेवसाया खातीर संद, सरकारी नोकरी आनी हेर अटी दवरल्यात. ह्या अटी मान्य केल्यो जाल्यारूच आपूण आपली जमीन दितलों अशें तांणी सांगलां. तांच्या कुटुंबा वांगडा हे समितीची परत बसका जावपाची आसा. हेर वांगड्यांचें म्हणणें लेगीत ही समिती आयकून घेतली. तांची बसका 10 जूनाक जावपाची आसा.
मोपा विमानतळा खातीर सरकारान वट््ट 99 लाख चौखण मिटर जमीन संपादीत केल्या. ते जमनीचो अजून मेरेन 80 टक्के शेतकारांक मोबदलो मेळूंक ना. मोपा विमानतळा वयल्यान पयलें विमान 15 आॅगस्ट 2022 दिसा उड्डाण करतलें.
सध्या मोपा विमानतळा खातीर अतिरिक्त जमीन 218 चौखण मिटर जमीन मोपा विमानतळाच्या लायटींगा खातीर संपादीत करतले. ही जमीन उदय महाले आनी तांच्या कुटुंबाची आसा. उदय महाले हांणी लेखी स्वरुपांत सरकाराक ही जमीन खंयचेच परिस्थितींत दिवचों ना अशें कळयिल्लें. त्या प्रमाण सरकारान मोपा विमानतळा खातीर फुडाराक कसल्योच अडचणी येवच्यो न्हय म्हणून सोशल इम्पेक्ट जाणून घेवपा खातीर एक समिती स्थापन केल्ली. ते समिती वरवीं काल मोपा पंचायत कार्यालयांत शेतकारांची एक जो़ड बसका जाली.
सकाळच्या सत्रांत मोपा पंचायत वाठारांतले शेतकार, नागरीक आनी कांय आप वावुरपी गट तशेंच पंचायत मंडळ हांच्यो समस्या आनी सुचोवण्यो जाणून घेतल्यो. जांच्यो जमनी गेल्यात वा तांकां कसलें कसलें लुकसाण जालां ताची माहिती जाणून घेतली. ह्या वेळार पेडणें उपजिल्हाधिकारी रोहन कासकार, पेडणें मामलेदार अनंत मळीक, सरपंच, उपसरपंच आदी हाजीर आसले.
सांजवेळा दार बंद करून जमीन धनी उदय महाले आनी तांचे सल्लागार अॅड. प्रसाद शहापूरकार, समितीचे चॅरमन आनी कांय वांगडी हांची चर्चा जाली. उदय महाले हांणी तांचें म्हणणें आयकून घेतलें. उदय महाले हांणी कांय अटी घालून सरकाराक जमीन दिवपाचो प्रस्ताव दवरला. ज्या शेतकारांच्यो जमनी मोपा विमानतळा खातीर गेल्यात त्या सगल्या शेतकारांक लॅण्ड लूझर म्हणून प्रमाणपत्र दिवचें, कायमस्वरूपी राॅयल्टी दिवची, विमानतळ वाठारांत जे वेवसाय घालपाची संद मेळटली ती शेतकारांक दिवची आनी कायमस्वरूपी सरकारी नोकरी मेळोवन दिवची अश्यो अटी उदय महाले हांणी घाल्यात. ह्यो अटी मान्य जाल्यो जाल्यारच आपूण ही जमीन सरकाराक दितलों म्हणपाचें उदय महाले हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें.
मोपा विमानतळा खातीर ज्या शेतकारांनी 90 लाखां परस चड चौखण मिटर जमीन सरकाराक दिल्या ती जमीन सरकारान चुकीच्या मार्गान संपादीत केल्या अशें प्रसाद शहापुरकार हांणी सांगलें. हाचेर चर्चा करपा खातीर 10 जूनाक समितीची बसका आयोजीत केल्या अशेंय शहापुरकार हांणी सांगलें.