अचकीत आयिल्ल्या पावसान सत्तरी म्हालांतली लोकजीण विस्कळीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाळपय: अचकीत पडिल्ल्या पावसाक लागून सत्तरी म्हालांतली लोकजीण विस्कळीत जाली. सांजवेळा अचकीत पवस सुरू जाल्ल्यान लोकांची व्हड प्रमाणांत धांदळ जाल्ल्याचें चित्र पळोवंक मेळ्ळें. हाका लागून खूबशा सुवातांनी वीज पुरवण खंडीत जाल्ली. पूण रातीं उसरां वीज पुरवण सुरळीत जाल्ल्यान लोकांनी समाधन उक्तायलें.

काल सकाळ सावन सुमारा भायर गरमी वाडिल्ली. सांजवेळा पावस येतलो अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली. पूण अदीं-मदीं पावसाच्यो बारीक सरयो पडटाल्यो. सांजवेळा स वरांच्या सुमाराक पावसान नेट धरलो. हाका लागून लोकांची एकूच धांवपळ जाली. पडिल्ल्या पावसाक लागून वेगळ्यावेगळ्या वाठारांनी वचपी लोक वाळपय शारांत आडकून उरले. तेच प्रमाण वाळपय-होंडा मार्गार रेडीद्याट हांगासरल्या श्री गणेश देवळांत आलाशिरो घेतिल्ल्याचें चित्र पळोवंक मेळ्ळें.

मजगतीं, पावसा बरोबरूच कांय प्रमाणांत वादळी वारो आयिल्ल्यान खूबशा वाठारांतली वीज पुरवण खंडीत जाल्ली. पूण सांजवेळा उसरां विजेची पुरवण सुरळीत जाल्ल्यान लोकांनी समाधान उक्तायलें.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण काल (बुधवारा) खूबशा सुवातांनी लग्नाचे सुवाळे आयोजीत केल्ले. पूण पावसाच्या आगमनान खूबशा जाणांची कोंयडी जाल्ल्याचें पळोवंक मेळ्ळें.

मॉन्सूनाचो पावस येवपाक आनीक सुमार 20 दीस आसात. अशें आसतना पावस फाटल्या दोन म्हयन्यां सावन सेगीत पडत आशिल्ल्यान व्हड प्रमाणांत अडचणी निर्माण जाल्यात. अंदूं काजी आनी आंबो हांचो मोसम लुकसाणेंत वचपाची भिरांत उत्पादकांनी उक्तायल्या. सरकारान हे विशीं गंभीरतायेन लक्ष दिवचें अशी मागणी उत्पादकांनी केल्या.