संकश्ट विजेचें !

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयची अर्थवेवस्था रुळार हाडटलो जाल्यार बऱ्याच घटकांचो हातभार लागपाक जाय. वीज हो तातूंतलोच एक सगल्यांत म्हत्वाचो घटक.

फाटल्या 30-35 वर्सांच्या काळांत विजेचो वापर खूबच वाडला. गोंयची लोकसंख्या वाडत गेली, उद्देग-धंदे वाडले तशी चड वीज लागपाक लागली. पयलीं फॅन, मिक्सर, फॅर्र, गिझर, मोबायल फोन, फ्रीज वापरपी लोकांचो आंकडो खूब उणो आशिल्लो. आतां हीं उपकरणां गरजेचीं जाल्यांत, घराघरांनी पावल्यांत. साहजिकूच चड वीज लागता. फुडाराक ह्या इलेक्ट्राॅनिक, इलेक्ट्रिक वस्तूंचो वापर वाडत वतलो. कांय वर्सांनी इलेक्ट्रिक गाडयांची संख्याय तेंगशेक पावपाची आसा. गोंय स्वताची वीज निर्माण करीना, म्हणटकच आमकां भायल्यान ती आयज विकत घेवचीच पडटा. फाल्यांय घेवची पडटली. खास करून फेब्रुवारी ते मे हे चार म्हयने. गोंय सुखवस्तू राज्य आनी हांगाचें घरान घर विजेचेर अवलंबून आसा. सध्या गोंयाचेर विजेचें संकश्ट कोसळ्ळां. सादारण 120 मेगावॅट विजेचो उणाव जाणवता, अशें सरकारान जाहीर केलां. ताका लागून लोड शेडिंग सुरू जालां. खास करून उद्देगीक वसणुकांनी चार- चार वरां वीज नासता. ताचो परिणाम गोंयच्या कारखान्यांचेर, पर्यायान अर्थवेवस्थेचेर जाला. कोरोना काळांत फाटलीं दोन वर्सां उद्देग जेमतेम चलताले. मेजकेच उद्देग सोडले जाल्यार हेरांनी परवडना म्हणून कामगार कमी केले, उद्देगांचो आंवाठ उणो केलो, कांय जाणांनी तर ते बंदूच केले. तातूंत आतां हें लोड शेडिंगाचें संकश्ट आयलां. वीज बंद केली काय जनरेटराचेर काम करचें पडटा. पूण थंयूय इंधन मोलवाडीचो हावको आसा. डिझेल सगल्यांकूच परवडटा अशें ना. कालूच वीजमंत्री, अधिकारी, उद्देजक हांची बसका जाली. तातूंत आनीक 125 ते 150 मेगावॅट वीज खरेदीचो प्रस्ताव सरकाराक सादर केला. ते खातीर पयलीं अर्थिक तजवीजय करची पडटली. उक्त्या बाजारांत सध्या विजेचें मोल युनिटा फाटल्यान 12 रुपयां (इल्लें चडूच) आसा. हो दर परवडना जाल्यार अतिरिक्त खर्च सोंसपाची तयारी उद्देजकांनी दाखयल्या. पूण, ‘आमकां गरज आसा तितली वीज दिवची’, अशी तांची मागणी. कारण लोड शेडिंगाचो तांकां त्रास जावंक लागला. तांच्या उत्पादनाचेर परिणाम जावंक लागला. सरकारानूय वीज विकत घेवपाचो प्रस्ताव तयार केला, तो ह्या उद्देगांक लागूनच. गोंयची अर्थवेवस्था रुळार हाडटलो जाल्यार बऱ्याच घटकांचो हातभार लागपाक जाय. वीज हो तातूंतलोच एक सगल्यांत म्हत्वाचो घटक.आमच्या गोंयांत वीज तयार जायना. 1-2 सरकारी यत्न जाल्ले. मात ते येशस्वी जाले नात. सध्या राष्ट्रीय ग्रीडांल्यान 600 मेगावॅट वीज मेळटा. ताचे भायर खाजगी कंपन्यां कडल्यान सरकार 80 मेगावॅट वीज घेता. कोळशाची टंचाय आशिल्ल्यान सगल्याच राज्यांतल्या वीज निर्मिती प्रकल्पांत उणी वीज निर्माण जाता. साहजिकूच हेर राज्यांक ते उणी वीज दितात. गोंयाक ‘पीक अवर्सा’ वेळार सादारण 650 मेगावॅट वीज लागता. सद्या दरदिसा 80 मेगावॅट वीज उणी मेळटा, अशें वीज अधिकारी म्हणटात. ताका लागून लोड शेडींग करचें पडटा. हाचो चड फटको अर्थांत उद्देजकांक बसता. कांय गांवांनी हालींसराक वीज वचपाक लागल्या, तीय लोड शेडिंगाक लागून आसूं येता.