अंदूंय इकरावेच्या अभ्यासक्रमांत नव्या कोंकणी पुस्तकाचो आस्पाव ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजी : इकरावी यत्ते खातीर दुसरी भास आशिल्ल्या कोंकणी विशयाचे पुस्तक तयार जावन दोन वर्सां जाली तरी अजून ताचो आस्पाव अभ्यासक्रमांत जावंंक ना. अंंदूं लेगीत पयलीचेच कोंकणी पुस्तक अभ्यासक्रमांत आसतलें. फुडल्या वर्सा सावन नव्या पुस्तकाची कार्यवाही जावप शक्य आसा.
कोंकणी ही राजभास आसा. उच्च माध्यमीक पांवड्यार दुसरी भास म्हूण मराठी इतलेच विद्यार्थी कोंकणी विशय घेतात. थारावीक वर्सां उपरांंत अभ्यासक्रमांत बदल जायत आसता. अभ्यासक्रमाची पुस्तकांं लेगीत बदलतात. तरेकवार सुचोवण्यो विचारांंत घेवन तशेंच कोंकणी भाशेचो सर्वांगी विचार करून अभ्यास मंंडळान दोन वर्सां पयलीं कोंकणीचें पुस्तक तयार केल्लें. ह्या पुस्तकाच्यो प्रती छापून तयार जाल्यात, अशी म्हायती कांय जाणांंनी दिली. या पुस्तकाचो अभ्यासक्रमांत केन्ना आस्पाव जातलो? असो प्रस्न कोंकणी मोगी करतात.
पुस्तकाचो मसुदो आमी तयार करून दिल्लो. कार्यवाही कित्याक जावंंक ना, ते खबर ना . कोविडाक लागून नवें पुस्तक लागू करपाक कळाव जावप शक्य आसा, अशें नवे पुस्तक तयार करपी अभ्यास मंंडळाची वांंगडी सुचिता पै हिणें सांंगलें.