अंदूंचो पुरुमेंत आडवेळ्या पावसांत व्हांवलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचल म्हालांत मिरसांग, कांद्याचें पीक धोक्यांत

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचलः गांवगिऱ्या वाठारांतले शेतकार दर वर्सां पोरसूं लावन मिरसांग, कांदो, वाल तशंच हळसांदे अशा पिकांची लागवड करून वर्साचो पुरुमेंत करतात. तशेंच नेमान ताजी भाजीय व्हरून बाजारांत विकतात. पूण अंदूं आडवेळ्या पावसान आनी विचित्र हवामानाक लागून 30 टक्के लेगीत उत्पन्न येवंक ना. हाका लागून दिवचल म्हालांतले उण्यांत उणे तीन हजार ल्हान शेतकार लुकसाणींत सांपडल्यांत.

मयांचो प्रगतशील शेतकार विश्वास चोडणकार हो दर वर्सा व्हड प्रमाणांत मिरसांग आनी कांदें लायता. बाजारांत ह्या पिकांक मागणी आशिल्ल्यान फायदोय चड जाता. पूण अंदूं आपूण पुराय लुकसाणींत आसा. मिरसांग, कांदो, हळसांदे आनी हेर पिकांक कीड लागली, हवामान बदल, आडवेळो पावस ह्या कारणांक लागून पोरसां धोक्यांत आयल्यांत, अशें ताणें सांगलें.

अंदूंचें पोरसूं फुकट गेलें. मिरगांसाचें पीक व्हड प्रमाणांत आयिल्लें, पूण पावसान वाट लायली. हेर पिकांचेंय लुकसाण जालें. शेकड्यांनी शेतकारांचें कश्ट उदकांत गेले. अंदूं सुमार 40 टक्के पीक उणें आशिल्ल्याचें सखाराम पेडणेंकारान सांगलें. नानोडें, साळ, लाटंबार्से, आमोणें, न्हावेली, कुडणें, पिळगांव, नार्वे ह्या वाठारांत खूब जाण पोरसूं लायतात. पूण अंदूं सगळ्यांकूच लुकसाण जालां. गांवगिऱ्या वाठारांतले खूबशे लोक आपले जमनींत वा हेरां कडल्यान कराराचेर जमीन घेवन थंय पोरसूं लायतात आनी मिरसांग, कांदो, भाजी आनी हेर पिकां घेतात. वालाचे गर, हळसांदे, शाकभाजी हातूंतल्यान आपल्या वर्सभराचो पुरुमेताची वेवस्था करतात. सुकी मिरसांग, गांवठी कांदे विकतात, तशेंच आपल्याय खातीर सांबाळून दवरतात. हे वर्सां सावन चलत आयलां. मात अंदूं पोरसूं लावपी शेतकारांक खूब लुकसाण जालां. कृशी खात्यान नियाळ घेवन सरकारी पांवड्या वयल्यान मजत करची, अशी शेतकारांनी मागणी केल्या.