काणयो

‘ काणयो’ म्हणल्यार मनोरंजनाचें एक साधन, जे पूर्वजां कडल्यान आमचे मेरेन पावलां. ह्या काणयांचो मुखेल उद्देश म्हणल्यार भुरग्यांच्या मनाचेर बरे संस्कार घडचे आनी तातूंतल्यान बोध मेळचो. भुरगेमनाक कसल्योच गजाली सरळपणान समजना,…

0 Comments

नड आनी बड

‘नडीचें काडूं येता पूण बडीचें काडूं येना’ ही शंबर टक्के शेर्त आशिल्ली ओंपार चडश्या गोंयकारांक खबर आसा. नडीचें कितेंय बादलें वा खटकलें जाल्यार देव-देवस्पण, प्रसाद-पाकळी घेवन निस्तारूं येता, कारण ती…

0 Comments

सकारात्मकता हाडटा प्रसन्नता

कांय लोकांक फक्त नेगेटीव उलोवपाची संवय आसता. हाचें अशें जालें, ताचें तशें जालें, हो दुयेंत आसा, तो मेलो, ताणें कितले दीस हांतरूणार कशे हालांत काडले… ह्यो खबरो बाकिच्यांक सांगप. नाजाल्यार…

0 Comments

दुस्वास

मनशान सदांच प्रामाणीक रावून आपल्या जिविताचो आनंद घेवपाक जाय, तो मागीर खंयच्याय मळार आसूं. प्रामाणीक मनीसूच आपल्या कश्टान, ध्येयान उंचेल्या पांवड्यार पावता. मनीस म्हणटकूच आमकां एकमेकां विशीं तिडक, नसाय आसता.…

0 Comments

आदार

जल्मा सावन ते जाण्टो जाय मेरेन दरेकाक कोणाचो ना कोणाचो आदार घेवचोच पडटा. आमी दुसऱ्यांचो आदार घेनासतना कितलोय वावुरपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार, हें शक्य ना. पूण दुसऱ्यांचो आदार घेतना एक…

0 Comments

बापायचें मन

बापूय म्हणलें म्हणटकूच भुरग्याच्या मनांत एक भिरांत तयार जाता. बापूय रागीट सभावाचो, झप्प करून हात उबारपी, हें नाका तें नाका म्हणपी. तो घरांतल्यान कामा निमतान भायर सरलो म्हणटकूच भुरग्यांची मजा.…

0 Comments

दृश्टीकोन

एका जोडप्याचें लग्न जातकच हें नवें जोडपें एका इमारतींत पांचव्या माळ्यार रावपाक गेलें. सकाळीं च्या घेतना बायलेन जनेलाच्या हारशांतल्यान लागींच्या तेर्रासाचे दोरयेर सुकत घाल्ले कपडे पळेले. ते कपडे तिका म्हेळेच…

0 Comments

कार्नावाल

कार्नावाल, क्रिस्तांव भावांचो एक मजा करपाचो एक व्हडलो सण. म्हणल्यार सगल्या जातीचे भाव एकठांय जावन मनयतात तो खोशेयचो दीस. कोरोनाचे संकश्ट मात्शे उणें जाला तेन्ना सगल्यो अटी नेम पाळून लोकांची…

0 Comments

माड

माड हें एक सोबीत सुंदर तशेंच दिगंताचो वेध घेवपी झाड. ताका "कल्पवृक्ष" म्हणटात. माड हाे निसुवार्थी. किल्लूक घातिल्ल्या नाल्लाक कोंब येतकूच ताचो कवाथो जाले उपरांत नेमां मारून दोन माडा मदीं…

0 Comments

आयतार

संवसाराची निर्मीती करूंक देवाक फक्त स दीस लागले. सोमार, मंगळार, बुधवार, बिरेस्तार, शुक्रार आनी शेनवार. ह्या स दिसांनी पुराय संवसाराची निर्मीती करून सातव्या दिसा देवाक कांयच काम उरलें ना. देखून…

0 Comments