जादुची बांय

एकदां राजा कृष्णदेवरायान गृह मंत्र्याक राज्यांत खूब बांयो मारच्यो असो आदेश दिलो. गीम लागीं येत आशिल्ल्यान बांयो रोखड्या रोखडो मारच्यो, ताका लागून लोकांक गिमांत थाकाय मेळची अशी तांची इत्सा आशिल्ली.…

0 Comments
दुसऱ्या विशींचो दृश्टीकोन
कृष्ण मेनन

दुसऱ्या विशींचो दृश्टीकोन

स्टार्मवेल नांवाचे एक ब्रिटीश पत्रकार आशिल्ले. ते एखाद्याची मुलाखत घेवपाचे आसत जाल्यार तांच्या खाजगी जिणेंतल्यो गजाली ते उक्तेपणान उलोवन दाखयताले. एकदां स्टार्मवेल हांकां कृष्ण मेनन हांची मुलाखत घेवपाची आशिल्ली. स्टार्मवेल हांणी आक्रमकतायेन…

0 Comments

तीन प्रस्न

अकबर बादशाहचो एक मंत्री बिरबलाचेर खूब जळटालो. कसलीय बिरबला कडल्यान चूक जाली जाल्यार तो रोखडोच वचून बादशाहाक सांगतालो. पूण बादशाह ताचे हे वटेन आयकतालो आनी ते वटेन सोडून दितालो. कारण…

0 Comments

तेनालीरामाची बुद्द

एक दीस राजा कृष्णदेवराय खंयच्या तरी एका कारणाक लागून तेनालीरामाचेरनिरशेल्ले आनी तिडकी भितर तांणी भरिल्ल्या दरबारांत तेनालीरामाक सांगलें. तुवें फाल्यां सावन म्हाका तोंड दाखोवपाचें ना. तूं दरबारांत पावल दवरचो ना.…

0 Comments

कंजूश वेपारी

राजा कृष्णदेवराय हांच्या राज्यांत एक कंजूश वेपारी रावतालो. एकदां ताच्या काय इश्टांनी ताका एका चित्रकारा कडल्यान स्वताचें चित्र तयार करून घेवपाक सांगलें. तो तयार जालो. पूण जेन्ना चित्रकार ताचे चित्र…

0 Comments

दोळे आसून लेगीत कुड्डे

अकबर बादशाहचो दरबार भरिल्लो आसतना बादशाहान आपल्या सगल्या मंत्र्यांक विचारलें की आमच्या राज्यांत दोळे आशिल्ल्या कुड्ड्या लोकांची संख्या कितली आसा. ताचेर सगले मंत्री एकामेकां कडेन अजापीत रितीन पळोवंक लागले आनी…

0 Comments

संपत्तीचो योग्य वापर करचो

एका गांवांत एक गिरेस्त मनीस रावतालो. तो रातदीस आपले संपत्तीची वाड कशी जातली हाचोच विचार करीत रावतालो. आपले संपत्तीची म्हायती लोकांक तर जावची ना न्हय हाची ताका चड भिरांत दिसताली.…

0 Comments

देवळांतलो पुरयत

एका शारांत एक गिरेस्त मनीस रावतालो. ताका पयशाचो कसलोच उणाव नाशिल्लो. ताणें एका साधू महाराजाक गुरू मानिल्लो. एक दीस शारांत एक देवूळ बांदचें असो ताच्या मनांत विचार आयलो. ताणें गुरूक…

0 Comments

मध्यममार्ग

एका शारांत एक गिरेस्त मनीस रावतालो. ताचे कडेन खूब पयसो आशिल्लो. समाजांत ताका बरी प्रतिश्ठा आशिल्ली. पूण ताचें मन सदांच अशांत आसतालें. आपले कडेन सगलें अासून लेगीत आपूण रितो आसा अशें…

0 Comments

चार विद्यार्थी

चार विद्यार्थी एकामेकांचे सामके बरे इश्ट आशिल्ले. ते कसलेंय काम आसत जाल्यार सांगातान करताले. तांची इश्टागत खूब फामाद आसली. लोकूय तांकां तांच्या इश्टागतीची तोखणाय करताले. ते जेन्ना कॉलेजींत वताले तेन्ना…

0 Comments