मिथून

व्ययस्थानांत वृषभ राशींत मंगळ आसतलो. तो राहू बरोबर आसा. पुनव तुमच्या पराक्रम स्थानांत जायत आसा. ह्या काळांत शेजारधर्म, काका, पुतणयो बी अशा घरच्या मनशां पसून मातशे पयस रावचें. ह्या गुरुपुष्यामृत…

0 Comments

मिथुन- 20 ते 26 सप्टेंबर

राहून वृषभ राशींत प्रवेश केला आनी तो तुमच्या व्ययस्थानांत आसतलो आनी केतू षष्ठ स्थानांत आसतलो. राशिपरिवर्तन जाल्लो राहू विशेश खर्च करपाक लायतलो. अशा वेळार खर्चाचेर नियंत्रण दवरून धर्मीक गजालींत दान…

0 Comments

मिथून – 21/6/20 ते 27/6/20

ह्या सप्तकांत तुमी अर्थीक वेव्हारांत सादुरताय बाळगिल्यार हें सप्तक सगले नदरेन बरे तरेन वचूंक शकता. भलायकी बरी उरपा खातीर तेलाचें आनी मसाल्याचें पदार्थ खावपाचें टाळत जाल्यार भलायकीचो प्रस्न उप्रासचो ना.…

0 Comments

मिथून – 14/6/20 ते 20/6/20

ह्या सप्तकाचे सुरवातेक तुमी वेवसायीक प्रगतीचेर चड लक्ष केंद्रीत करतले. तुमच्या बुद्धिचातुर्यान तुमी प्रगती सादपाचो यत्न करतले. हेरांचेर निंबून रावनासतना आत्मबळान मार्गक्रमण करपाचो सल्लो दितात. उत्तरार्धा उपरांत मात, वेवसायीक आघाडेर…

0 Comments