7 गोभक्तांची फटीच्या आरोपांतल्यान सुटका कागाळ फाटीं घेतलीः 2013तलें नाणूस गोरवां कत्तल प्रकरण 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वाळपयः 2013 वर्सा नाणूस हांगा ईद सणा दिसा गोरवांची कत्तर करतना आडावपाक गेल्ल्या गोरक्षकां आड फटीची कागाळ नोंद करून तांकां बदनाम करपाचो प्रयत्न जाल्लो. फाटल्या 9 वर्सां सावन हें प्रकरण न्यायालयांत प्रलंबीत आशिल्लें. कागाळ केल्ल्यांनी आतां कागाळ फाटीं घेतिल्ल्यान तो गोरक्षक आरोप मुक्त जाल्यात.
उमाशंकर विश्वकर्मा, सतीश भगत, गणेश कल्याणकर, सुनील भगत, पुंडलीक तुकाराम भुते, हनुमंत चंद्रकांत परब, पुष्पराज नावेलकार अशी ह्या गोरक्षकांचीं नांवा आसात. नाणूस हांगच्या गोसंवर्धन केंद्रांत आयोजीत केल्ले खाशेले कार्यावळींत तांचो भोवमान केलो. 2013 वर्सा ईदा वेळार नाणूस हांका एके अज्ञान सुवातेर गोरवांची कत्तल करतले अशी म्हायती मेळ्ळे उपरांत तशी वाळपय पुलीस स्टेशनांत म्हायती दिल्ली. मात पुलिसांनी ही कत्तल आडावपाक कांय केलें ना. ताका लागून गोसंवर्धन केंद्रचो अध्यक्ष आनी गोरक्षा अभियानाचो अध्यक्ष हनुमंत परब आनी हेर गोरक्षकांनी ही कत्तल आडाययली. ह्या वेळार थंय मुसलमान जमले उपरांत तणाव जाल्लो.
मुसलमानांनी ईदाची आमी प्रार्थना करतना बेकायदेशीर जमाव करून शांतता भंग केल्ल्याची कागाळ गोरक्षां आड तांणी केल्ली. ताच्या आदारान सात जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्लो. उपरांत न्यायालयांत आरोपपत्र सादर केल्या उपरांत फाटलीं 9 वर्सा हें प्रकरण न्यायालयांत आशिल्लें. फाटल्या 12 मेक कागाळ केल्ल्यान कागाळ फाटीं घेतां अशें प्रतिज्ञापत्रा वरवीं न्यायालयाक कळीत केले. न्यायालयान ताका परवानगी दिल्ल्यान हें प्रकरण आतां सोंपलां. हनुमंत परब हांणी कागाळ फाटीं घेतल्या अशें सांगलें. ईदा दिसा तिस्क उसगांवच्या गोमांस प्रकल्पांत बेकायदेशीरपणान गोरवांची जावपी कत्तली आडावपाक आमी गेल्ले. थंय आमका नाणूस हांगा कत्तल चल्ल्या अशी म्हायती मेळ्ळी म्हणून आमी थंय गेल्ले अशी म्हायती तांणी दिली. गोरक्षकां वतीन अॅड पुष्कराज नावेलकार हांणी गोरक्षकां वतीन न्यायालयात पयशे घेनास्तना केश चलयली.