52 दिसांत अपघातांनी 49 जाणांक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अपघात अाडावपाक सरकाराची निश्क्रीयता, लोकां मदीं हुस्को

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : अंदूं 2023त सुरवाती पसुनूच राज्यांत सुरू जाल्ले अपघातांचें सत्र अजून कायम आसा. फाटल्या 52 दिसांत राज्याच्या विवीध वाठारांनी जाल्ल्या अपघातांनी वट्ट 49 जाणांक जीव वगडावचो पडला. कांय जाण गंभीर जखमी जाले, तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चलता. 1 जानेवारी ते 19 फेब्रुवारी 2023 ह्या 50 दिसांत 46 जाणांक अपघातांत मरण आयिल्ले. ते उपरांत सोमार अानी मंगळार अशें सेगीत दोन दिसांत आनीक तिगांक अपघातांत मरण आयलें. ताका लागून 52 दिसांत मरण येवप्यांचो आंकडो 49 जाला.
बाेरी-फोंड्यां मोटार आनी दुचाकी हांचे मदीं जाल्ल्या अपघातांत जखमी जाल्ली व्यक्ती तशेंच वेळीपवाडो भाटी सांग्यार दुचाकीचो धपको बसून जखमी जाल्ल्या ह्या दोगांकूय सोमारा उपचारा मजगतीं मरण आयलें. ते उपरांत मंगळारा केप्यां मोटारीचो आपअपघात जावन तातूंत मोटारचालकाक मरण आयलें. जाल्यार ताचे वांगडा मोटारींत अाशिल्ल्या जखमींचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात.
जायते वाहन चालक येरादारी नेमांक पाळो दिनासतना अतीवेगान वाहनां चलोवन निश्पाप लोकांचे जीव घेतात. तांचेर नियंत्रण दवरपाक सरकारा कडल्यान गरजेच्यो उपाय येवजण्यो जायनात, अश्यो कागाळी थळाव्यां कडल्यान वाडत चल्ल्यात. फाटले दोन म्हयने राज्यांत सातत्यान अपघात घडत आसतनाय ताचेर नियंत्रण दवरपा खातीरची यंत्रणां येरादारी पुलिसांक दिवपांत सरकार अपेशी थारलां.