28 मे सावन 8 दीस पुरुमेंताची फेरी

नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांचे कडेन चर्चा करतना फेरीतले स्टॉल्सधारक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांवां स्टॉल्सधारकांची फी 8,500 वयल्यान 8 हजारांचेर

मडगांव: माडेल वाठारांत 28 मे सावन फुडले आठ दीस पुरुमेंताच्या फेरीचे आयोजन मडगांव पालिके कडल्यान केलां. हे फेरये खातीर सरकारी दरा प्रमाण स्टॉल्सांक धरून कराची रक्कम 10 हजार जायत आसतनाय ती 8,500 हजार रुपया केल्ली. पूण ती रक्कम परवडना अशें सांगून स्टॉल्सधारकांनी नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांची भेट घेतले उपरांत ह्या कारांत आनी 500 रुपया उणें करून ती आठ हजार रुपयांचेर हाडली.

पुरुमेंताच्या फेस्ताचे फेरयेंतले स्टॉल्सधारक कर रक्कम उणी करपा खातीर शुक्रारा नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांकां मेळपाक आयिल्ले. उपरांत शिरोडकार हांणी सांगलें, आठ म्हयन्यां पयलीं मडगांवां जाल्ल्या फेस्ता वेळार कराची रक्कम सरकारी दरा प्रमाण 7,200 इतली केल्ली. त्या वेळार नितळसाण घर, पार्कींग वेवस्था आनी हेर सुविधा दिल्ली. फेस्ताची सुवात ही पार्कींग प्रकल्पा खातीर जीसुडा कडेन दिल्या. जीसुडा कडल्यान पार्कींग प्लाझाचो पूर्ण आराखडो पालिकेक दिवंक नाशिल्ल्यान ती जमीन जीसुडाक हस्तांतरीत केल्ली ना. जीसुडा कडेन फक्त एक ड्रॉईंग हाडून दिलां. पार्कींग प्रकल्पाक पालिकेचो विरोध ना. अतिरिक्त जिल्होधिकारी आशिल्ले श्रीनेत कोठावळे हांचे कडेन मुख्याधिकारीपदाचो ताबो आसा. कायद्या प्रमाण दर वर्सा 10 टक्के कराचे रकमेंत वाड करपाची तरतूद आसा अशें शिरोडकारान सांगलें.

मुखार तांणी म्हणलें, पांच वर्सां रक्कम वाडयली ना. ते खातीर आतां वाडोवप गरजेचें आसा. ते प्रमाण हाचे आदीं 7,200 रुपया कराची रक्कम घेतिल्ली. फक्त नितळसाण घरां खातीर साडेतीन लाखांचें अदमासपत्रक आसा. ते प्रमाण 10 हजार रुपया कराची रक्कम थारायिल्ली. स्टॉल्सधारकांचे मागणे प्रमाण हाचे आदीं आपणें तशेंच आमदार दिगंबर कामत हांणी मुख्याधिकाऱ्या कडेन चर्चा करून ही रक्कम 8,500 रुपया इतली केल्ली. वाडयिल्ली 1,300 रुपयांची रक्कमूय चड जायत आशिल्ल्याची कागाळ घेवन स्टॉल्सधारक आयिल्ले. ताका लागून मुख्याधिकाऱ्या कडेन चर्चा करून ही रक्कम 8 हजार रुपयां केल्या. फेरये खातीर सुवातेची नितळसाण केल्या. पार्कींग वेवस्था, नितळसाण घर आनी वेवस्थापन पालिका करता. ताका लागून पालिकेक कितेंय तरी मेळप गरजेचें आसा अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांणी सांगलें.

एसजीपीडीएक कोयराच्या

कराचे दिसाक 50 हजार

फाटले फावटी फेस्ताचे फेरयेंतल्यान 35 लाख 997 रुपया पालिकेक मेळिल्ले. ह्या वेळार सुमार 300 स्टॉल्स आसतले. हातूंत नवे स्टॉल्सधारक नात, पयलींचेच आसात. एसजीपीडीएच्या मैदानार जावपी फेस्ताची सुवात एसजीपीडीए दिता. एसजीपीडीए 40 रुपया चौमि. न सुवात दिता, पूण पालिका एकवटीत रक्कम घेता. तांणी सगली परवानगी घेतले उपरांतूच पालिका परवानगी दितली. परवानगी दितना कोयर उबारपा खातीर दर दिसा 50 हजार कर भरचो पडटलो. सात दिसां खातीर साडेतीन लाख रुपया एसजीपीडीए कडल्यान घेतले. ही फेरी 28 मे सावन सात ते आठ दीस सुरू आसतली. सकाळचो, सांजवेळचो कोयर उबारतले. ह्या वेळार स नितळसाण घरां आसतलीं. फेरये खातीर एकूच प्रवेशदार आसतलें.

फेस्ताचे पयलीं सुवाते संबंदी कायदेशीर नोटीस

मडगांव पालिके कडल्यान फेरी घालतात ती सुवात ही पालिके कडल्यान अर्थीक महसुली खातीर न्हय तर पार्कींग प्रकल्प उबारपा खातीर घेतल्या. ते विशीं माडेल हांगासरले सावियो डायस हांणी कायदेशीर नोटीस पालिकेक धाडल्या. हाचेर नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांणी सांगलें, पालिकेचे सुवातेर कितेंय तरी करून महसूल वाड करपाक कोणाचीच हरकत आसची न्हय. डायस हांकां फोन करून फाटले फावटी परस हे फावटी बरे तरेन फेस्ताची फेरी जातली अशें सांगिल्ल्याचें तांणी म्हणलें.