फाल्यां सांग्या वयलीं दुकानां बंद

फाल्यां सांग्या वयलीं दुकानां बंद

भाडें वाड थकबाकी पंदरा दिसांत फारीक करपाची नोटीस दिल्ल्यान निशेध

सांगें: फाटल्या 25 वर्सांत दुकान भाड्याची फेररचणूक करिनासतना ह्या वर्सांतलें 15 टक्के भाडें वाड थकबाकी पंदरा दिसांत फारीक करपाची नोटीस धाडिल्ले खातीर ताचो निशेध म्हणून बुधवार 24 फेब्रुवारीक दुकानां बंद दवरपाचो निर्णय सांगें पालिका बाजारांत  दुकानां आशिल्ल्या दुकानदारांनी घेतला.
वेपारी संघटणेचे अध्यक्ष राजू देसाय हांणी पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. सांगें पालिका बाजारांत सुमार 200 दुकानां आसात आनी दर एकलो दर म्हयन्याक दुकानाचें भाडें भरता. नगरपालिकेच्या कायद्या प्रमाण तीन वर्सांनी भाडें परवान्याचें नूतनीकरण करून दर वर्सा भाड्यांत 15 टक्के वाड करपाची तजवीज भाडे कबलातींत आसा. मात फाटल्या 25 वर्सां सावन भाडें फेररचणूक पालिका मंडळान केली ना आतां अचकीत 22 फेब्रुवारीक सगळ्यांक नोटीस धाडून इतल्या वर्सांची अतिरिक्त भाड्याची थकबाकी पंदरा दिसां भितर भरपाक सांगलां. तशें केलें ना जाल्यार दुकाना सील करपाची धमकी दिल्या अशें देसाय हांणी सांगलें.
खण वेवसाय बंद आशिल्ल्यान तशेंच कुडचडें बाजार लागींच आशिल्यान सांग्यार येवपी लोक उणे जाल्यात. सरकारी कामा खातीर धारबांदोडें वाठारांतल्यान पयलीं येवपी लोक धारबांदोडें हो वेगळो तालुको जाल्ल्यान तेवूय येवपाचें बंद जाल्यात. ताका लागून गिरायक उणे जालां अशें तांणी सांगलें
25 वर्सांची थकबाकी पंदरा दिसांत भरपाक सांगप हो आमचेर अन्याय आसा. भाडें परवानो नूतनीकरण करून पालिका कायद्या प्रमाण भाड्याची फेररचणूक करपा खातीर वेपारी संघटणेन पालिका मंडळ, थळावो आमदार, मुख्यमंत्री हांचे कडेन पत्रवेव्हार केलो, मात कोणेच ताची दखल घेतली ना आनी आतां अचकीत भाड्याची थकबाकी भरपाक सांगल्या अशें देसाय हांणी म्हणलें.
जी रक्कम आसा ती 50 टक्के उणी करून पयशे भरपाक तयार आसात जाल्यार आपूण उपाय काडटा अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्लें. कांय जाणांनी रीण काडून पयशे भरले. 50 टक्के सवलत मेळटली अशें आशेंत आमी आशिल्ले. मात शुक्रारा आमकां नोटिसो मेळ्ळ्योे. भाडें थकबाकींत 50 टक्के सवलत दिवपाचें उतर पाळूंक ना हे खातीर ताचो निशेध म्हणून आमी दुकानां बंद दवरतले. सरकारान हाचेर उपाय काडचो अशें देसाय हांणी मागलां. पत्रकार परिशदेक देवानंद दिवकार, प्रितेश मराठे, डॉ. शंकर नाडकर्णी, पीटर पेरेरा, आनंद बोरकार, उदय तोरस्कार आनी हेर दुकानदार हाजीर आशिल्ले.

पंचायत करची; वेपारी संघटणेची मागणी
सांगें नगरपालिका सदांच पयशांक पातिशेर आसता. कर्मचार्‍यांक पगार दिवपाक तांचे कडेन पयशे आसनात. ते खातीर घर टॅक्स, दुकानाचें भाडें वाडयत आसतात. सांगें म्हालांत 6 पंचायती आसात आनी त्यो वेवस्थीत चलतात. नगरपालिका चलोवपाक जायना जाल्यार ती बरखास्त करून पंचायत करची अशी मागणी वेपारी संघटणेन केल्या.

थकबाकी हप्त्यांनी भरपाक दिवची: प्रसाद गांवकार
सांगेंच्या वेपार्‍यांनी दुकानां बंद दवरपाचें थारायलां हे विशीं आमदार प्रसाद गांवकार हांका विचारलें तेन्नाा ह्या विशयाचेर विधानसभेंत आस्वासन दिवन लेगीत सरकारान हो विशय सुटावो करपाक आळस केली अशें तांणी सांगलें. जायत्या दुकानदारांनी तीन लाख रुपया भरपाचे आसात आनी सध्याचे परिस्थितींत ते भरप शक्य ना. तेन्ना हप्त्यांनी ते भरपाची मेकळीक दुकानदारांक पालिका मंडळ वा सरकारान दिवपाक जाय अशें तांणी सांगलें.