16 मार्चाक ‘चलो पणजी’

16 मार्चाक ‘चलो पणजी’

गोंय मायनींग पिपल्स फ्रंटाचे पुती गांवकार हांची घोशणा

पाळी आयोजीत केल्ले खण अवलंबिताचे बसकेंत निर्णय

दिवचल: केंद्रांत आनी गोंयांत भाजपाचेंच सरकार आसून लेगीत अर्थीक घटाय दिवपी खण वेवसाय सुरू करपा खातीर सगले तरेच्या चेपणा उपरांतूय सरकार फक्त खण अवलंबितांक हुमकळत दवरीत आसा, आनी ताका लागून आतां आमचें पाशियेंस सोंपत आयलां. 15 मार्च मेरेन हे विशींचो निर्णय जालो ना जाल्यार 16 मार्चाक खण वाठारांतलीं वाहनां, मशिनरी पणजेंतल्या मुख्यमंत्र्याच्या घरा मुखार दवरपाचो निर्णय घेवन ‘चलो पणजी’ची घोशणा पुती गांवकार हांणी आयोजीत केल्ले बसकेंत दिली.
पाळी पंचायत वाठारांत आयोजीत केल्ले बसकेंत महेश गांवस, पुती गांवकार, सुरेश देसाय, संदीप परब बी हांणी आपले विचार उक्तावन आयज मेरेन जाल्लीं आंदोलनां आनी दिल्लीं आस्वासनां हे विशींची म्हायती दिली.
आमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत वा आमदारां आड नात. खणी सुरू करून लोकांक थाकाय दिवची. तांकां जगपाची शक्त दिवची ही आमची मागणी आसा. 2037 मेरेन लीज वाडोवन खणी सुरू करप शक्य आसून लेगीत केंद्र आनी गोंय सरकार हे विशीं आडनदर करीत आसा. सगल्यो गजाली शक्य आसून मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे खणी सुरू करपा वटेन आसून लेगीत खणी सुरू कित्याक जायनात. ताचे फाटल्यान नेमके कारण कितें आसा प्रस्न उप्रासावन सेगीत आस्वासनां दिवन लोकांची दिशाभूल करून तांकां लुकसाणांत उडोवन कितें साध्य करतले हें सरकारान सांगचें अशें पुती गांवकार हांणी म्हणलें.
गोंयच्या 40 आमदारांनी दिल्लीक वचून खणी सुरू करपाची मागणी केली तरी मुखार कांयच जायना. ताका लागून आतां 16 मार्चाक ‘चलो पणजी’ अशी घोशणा पुती गांवकार हांणी दिली.
मदेकांत बंद आशिल्ल्यो खणी कांय दीस सुरू करून एक आस्त निर्माण केली. त्या वेळार लोकांनी भांगर विकून आपलीं वाहनां सुरू केली. थोड्याच दिसांनी खणी बंद पडिल्ल्यान लोक परतून त्रासांत पडले अशें महेश गांवस हांणी सांगलें.
ह्या वेळार सुरेश देसाय, संदीप परब हांचींय उलोवपां जालीं.