म्हादयचें उदक घुंवडावपाचे आजनेरीची जातली पळोवणी

म्हादयचें उदक घुंवडावपाचे आजनेरीची जातली पळोवणी

जोड समितीक 15 दिसां भितर अहवाल सादर करपाचो अादेश


पणजी : कळसा प्रकल्पाक लागून कर्नाटकान उदक घुंवडावपाची जी आज्ञेरी केल्या ताची जोड समिती वरवीं पळोवणी करून अहवाल सादर करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. ह्या आदेशाक लागून म्हादय प्रस्नाचेर गोंयाक कांय प्रमाणांत थाकाय मेळ्ळ्या.

गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांच्या जोड समितीन कळसा प्रकल्पाची पळोवणी करची. पळोवणी उपरांत 4 सप्तका भितर अहवाल सादर करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. न्यायमुर्ती चंद्रचूड आनी एम आर शाह हांच्या पिठा मुखार काल ‘व्हर्च्युअल’ सुनावणी जाली. पी. एस. नरसिंह हांणी गोंयची बाजू मांडली. आदेशाक पाळो दिनासतना उदक घुंवडावपा खातीर न्यायमुर्तीनी कर्नाटकाच्या वकीलाक बरेच प्रस्न केले. कर्नाटकाच्या खासा याचिकेचेर सुनावणी घेवची अशी मागणी कर्नाटकान केली. ही मागणी भायरावन सर्वोच्च न्यायालयान पळोवणी करून अहवाल सादर करपाचो आदेश दिलो.
प्रकरण न्यायप्रविश्ट आसताना म्हादयचें उदक घुंवडावपाचें कर्नाटकाचे यत्न सुरू आसात. हाची दाखल घेत गोंय सरकारान कर्नाटका आड अवमान याचिका दाखल केल्ली. ह्या अवमान याचिकेचेर काल पयले खेपे सुनावणी जाली. सुनावणी जावन उदक घुंवडावपाची पळोवणी करून अहवाल सादर करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. कर्नाटकान केल्ली आज्ञेरी आनी न्यायालयीन आदेशाच्या अवमानाचे फोटे जोडून गोंय सरकारान अवमान याचिका दाखल केल्ली. हाचे पयली केन्नाच पळोवणी करून अहवाल सादर करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिवंक नाशिल्लो.
म्हादय उदकाचो वाद बरीच वर्सां गोंय आनी कर्नाटका मदीं सुरू आसा. हो वाद सुटावो जावपा खातीर केंद्र सरकारान लवादाची स्थापन केली. म्हादय लवादान 2017 वर्सा निवाडो दिलो. ह्या निवाड्याक गोंय तशेंच कर्नाटक सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिलां. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत म्हादय लवादाचो निवाडो अधिसुचीत जाला. हो निवाडो अधिसुचीत करपाक गोंय सरकारान विरोध केलो ना, म्हूण वाद तयार जाल्लो. गोंयची बाजू मांडपी तेन्नाचे वकील अरविंद दातार हांणी निवाडो अधिसुचीत करपाक विरोध करचो न्हय अशी सुचोवणी गोंय सरकारान केल्ल्याचो आरोप केल्लो. हाका लागून एक नवो वाद तयार जाल्लो. विरोधी पक्षांच्या तरेकवार आरोपा उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान हो आदेश दिला.

उदक घुंवडायिल्ल्याचे पुरावे फोटो सयत सादर
अवमान याचिकेचेर आतां एप्रीलांत सुनावणी जातली. आमचे कडेन बरीच कागदपत्रां आनी फोटे आसात. पळोवणी करून अहवाल सादर करपाच्या आदेशाक लागून गोंयची बाजू आनीक घटमूट जातली. कर्नाटकान उदक घुंवडायिल्ल्याचे सिद्ध जातले अशें अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम हांणी सांगलें.

  • म्हादय प्रस्नाचेर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या जोड पळोवणीक येवकार. हातूंतल्यान कर्नाटकाच्याे सगल्यो बेकायदो गजाली मुखार येतल्यो. आतां मेरेन कर्नाटकान फटींगपणा करून सगल्या प्रकाराची शीम हुपल्या. आतां कर्नाटकाची फटींगपणां उक्ताडार हाडपाक योग्य पद्दतीन न्यायालया मुखार बाजू मांडप गरजेचें आसा.
  • — राजेंद्र केरकार, पर्यावरण माेगी