आचारसंहिताः नोकर भरती लांबणेर

आचारसंहिताः नोकर भरती लांबणेर

मंत्री, कार्यकर्त्यां मदीं निरशेणी, भरती प्रक्रिया 22 मार्चा उपरांत


पणजी : नोकऱ्यांची पदां बेगोबेग भरप शक्य जावचे हे खातीर कर्मचारी भरती आयोग कायद्यांत दुरुस्ती जाल्ल आसली तरी आतां वेंचणूक आचारसंहितेक लागून परतून नोकरभरतीक कळाव जातलो. हाका लागून कार्यकर्त्यां सयत सरकारांतलें मंत्री लेगीत नाराज आसात.
मनोहर पर्रीकार संवसाराक अंतरले उपरांत 2019 वर्सा डॉ. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जाले. ते उपरांत राज्यांत बऱ्योच राजकी घडामोडी घडल्यो. काँग्रेस आनी मगोचे आमदार भाजपातं आयले. डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सरकाराचो ताबो घेतले उपरांत मोट्या प्रमाणांत नोकर भरती जावंक ना. सरकारी खात्यांनी 10 हजार नोकऱ्यो तयार जातल्यो. नोकर भरतीची प्रक्रिया बेगिनूच सुरू जातली अशें आस्वासन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी दिल्लें. ह्या आस्वासनाक लागून मंत्री, कार्यकर्ते तशेंच लोकां मदीं उमेदीचें वातावरण आशिल्लें. आतां आचारसंहितेक लागून उण्यांत उणे म्हयनोभर तरी नोकरभरती जावची ना. क आनी ड श्रेणींतल्यो नोकऱ्यो भरपा खातीर फाटल्या वर्सा सरकारान कर्मचारी भरती आयोग कायदो संमत केलो. शिपाय, कारकून ही पदां ह्या आयोगा वरवीं भरपाची तजवीज कायद्यांत आशिल्ली.
कायदो संमत जाले उपरांत सरकारान आयोगाची स्थापना केली. वर्स जावन गेले तरी आयोगा वरवीं एकूय नोकरभरती जावंक ना. हाचे उपरांत फाटल्या अधिवेशनांत सरकारान नोकरभरती आयोग कायद्यांत दुररुस्ती केली. क आनी ड श्रेणींतलीं पदां संबंदींत खात्यांक भरपाक आनीक एका वर्साची मेकळीक दिवपी दुरुस्ती कायद्यांत केली. हाका लागून भलायकी, शिक्षण, गृह, वीज, भौशीक बांदकाम ह्या खात्यांक थेट भरती करप सरकाराक शक्य जाले.
भलायकी खात्यांत 2 हजार पदांची भरती जावपाची आसली. ते भायर शिक्षण तशेंच वीज खात्यांत बऱ्याच कर्मचाऱ्यांची गरज आसा. हाका लागून संबंदींत खात्यांचे मंत्री आनी तांचे कार्यकर्ते बरेच खोशयेंत आशिल्ले. नोकर भरतीची जायरात येतली अशें लेगीत मंत्री मतदारसंघांनी सांगताले. ही प्रक्रिया सुरू आसतना आतां नगरपालिका वेंचणुकांची घोशणा जाल्या. नगरपालिका
तशेंच पणजी म्हापालिका वेंचणुकेक लागून आचारसंहिता लागू जाल्या. हाका लागून म्हयनोभर तरी नोकरभरतीची जायरात दिवप शक्य जावचे ना.
विधानसभा वेंचणुकेक आतां एक वर्स उरला. हाका लागून बेगोबेग नोकर भरती जावची अशें आमदार तशेंच मंत्र्यांचे यत्न आसात. नोकरभरतीची प्रक्रिया आतां 22 मार्च उपरांतूच सुरू करप शक्य जातलें.