दाबोळी उपजिल्हो हाॅस्पिटलाचें खाजगीकरण करपाचो भलायकी मंत्र्याचो डाव

दाबोळी उपजिल्हो हाॅस्पिटलाचें खाजगीकरण करपाचो भलायकी मंत्र्याचो डाव

पत्रकार परिशदेंत संकल्प आमोणकाराचो आरोप

मुरगांव: ‘मिशन खाजगीकरणा बरोबर कमिशन’ सादपाचें काम सध्या भाजपा सरकार केंद्रा बरोबर गोंयांत करपा खातीर फुडाकार घेता. मुरगांव म्हालांतलें दाबोळीचें एकमेव उपजिल्हो हाॅस्पिटलाचें खाजगीकरण करपाचो कट रचता, असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकार हांणी केलो.
वास्को बायणा हांगा मुरगांव काँग्रेस मंडळाच्या कार्यालयांत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंतल्यान वयलो आरोप गोंय काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकार हांणी केलो.
फुडें म्हायती दितना आमोणकार हांणी म्हणलें, केंद्र आनी गोंयचें भाजपा सरकार सध्या विमानतळ, एलआयसी, रेल्वे, कृशी मळ खाजगीकरण करपा खातीर देशांतल्या व्हड उद्देगपतींक दिवपाचो डाव रचता. हातूंत गोंयांतलें भाजपा सरकार लेगीत हांगासरलें सरकारी हॉस्पिटलां खाजगीकरण करपा खातीर यत्न करीत आसात असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी आमोणकार हांणी केलो. मुरगांव म्हालांतलें दाबोळी, चिखली हांगासरलें उपजिल्हो हॉस्पिटल खाजगीकरण करपा खातीर राज्याचे भलायकी मंत्री यत्न करीत आसून, ताका मुरगांव म्हालांतल्या एकाय मंत्री, आमदारांनी अजुनूय विरोध करूंक ना अशी म्हायती आमोणकार हांणी दिली.
मुरगांव म्हालांत चारूय आमदार भाजपाचे आसून चिखली उपजिल्हो हॉस्पिटल खाजगीकरण करतात. हातुंतल्या एकाय आमदारांनी चिखली उपजिल्हो हॉस्पिटलांत खाजगीकरण करपाक विरोध कित्याक करूंक ना? हाचें स्पश्टीकरण दिवचें. काँग्रेस पक्ष मुरगांव म्हालांतल्या लोकां खातीर गोंय सरकार विरोधांत चिखली उपजिल्हो हॉस्पिटल खाजगीकरण करपाक विरोध करतले अशी म्हायती आमोणकार हांणी दिली.
मुरगांव, वास्को, दाबोळी वाठारांतल्या लोकां खातीर एकमेव सरकारी हॉस्पिटल म्हणल्यार चिखली हांगासरलें उपजिल्हो हॉस्पिटल. तें लेगीत खाजगीकरण केल्यार हांगासरल्या लोकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवपा खातीर खंय वचपाचें. सध्या चिखली उपजिल्हो हॉस्पिटल दुयेंतींक फुकट वखदां आनी हेर सुविधा दिता. एकदां जर हें उपजिल्हो हॉस्पिटल खाजगीकरण केल्यार हाचो फटको चारूय मतदारसंघांतल्या सामान्य लोकांक भोगचो पडटलो. हाका पुरायपणान जापसालदार गोंय सरकार आनी मुरगांव म्हालांतले चारूय लोकप्रतिनिधी आसतले.
पूण काँग्रेस पक्ष लोकांच्या वटेन ठामपणान उबो रावतलो अशें आमोणकार हांणी सांगलें. चिखलीचें उपजिल्हो हॉस्पिटल भलायकी मंत्री खाजगी करपा खातीर वास्कोंतल्या एका डॉक्टराक दितले. सध्या उपजिल्हो हॉस्पिटल खाजगीकरण करपा खातीर भलायकी विभागाच्या वरिश्ठ अधिकार्‍यां वतीन सीमांकन करपाचें काम हातांत घेतलां. भलायकी मंत्री हांकां वाळपय मेळावलीच्या आयटीआय प्रकल्पा पसून ज्या तरेन हांगासरल्या लोकांनी धांवडायले तेच पद्दतीन मुरगांव म्हालांतल्या लोकांनी ताची जागा दाखोवपाक जाय. भाजपा सरकार लोकांक फुकट भलायकी सेवा दिवपा पसून पयस दवरता. ताका लागून सरकारी हॉस्पिटलां भाजपा सरकार खाजगीकरण करपा खातीर फुडें येता असो आरोप काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकार हांणी केलो.