मनपाः भाजप पॅनलाची आयज घोशणा

मनपाः भाजप पॅनलाची आयज घोशणा

13 पोरण्यां, 17 नव्या उमेदवारांक मेळटली संदः बाबुश मोंसेरात


पणजी : पणजी म्हानगरपालिका (मनपा) वेंचणुकेंतल्या भाजप पॅनला खातीर जायत्या उमेदवारांची नांवां सुचयल्यांत. सोमारा पक्षा कडेन चर्चा करून निमाणी नांवां निश्चीत करतले. भाजपाच्या पॅनलांत 13 पोरण्यां आनी 17 नव्या चेऱ्यांक संद दिल्या अशी म्हायती पणजेचे आमदार बाबुश मोंसेरात हांणी दिली.
राज्य वेंचणूक आयोगान पणजी मनपा वेंचणुकेची तारीख अजून जाहीर करूंक ना. पूण भाजपा कडल्यान पॅनेलाची तयारी पूर्ण जाल्या. पक्षा कडेन चर्चा कडून सोमारा पॅनलाची घोशणा करतले अशें आमदार बाबुश मोंसेरात हांणी म्हणलें.
मनपांतल्या भाजप समर्थक सगल्याच नगरसेवकांनी फाटल्या कांय म्हयन्यांत पणजेची सर्वांगी उदरगत करपाचे यत्न केल्यात. लोकांनी तांणी केल्ली कामां पळयल्यात. ते खातीर येवपी वेंचणुकेंत 30सूय प्रभागांतल्यान भाजपाचेच नगरसेवक वेंचून येतले असो विस्वास आमदार मोंसेरात हांणी उक्तायला.
रोहीत मोंसेरात प्रभाग तिनांतल्यान वेंचणूक लडयतलो
आपलो चलो रोहीत मोंसेरात वेंचणुकेंत देंवता. तो प्रभाग तिनांतल्यान वेंचणूक लडयतलो. ते भायर आदले म्हापौर यतीन पारेख हांचो चलोय वेंचणूक मैदानांत देंवता. सध्याचे म्हापौर उदय मडकयकार, उपम्हापौर वसंत आगशीकार, आदले म्हापौर कॅरोलिना पो, आदले नगरसेवक प्रसाद आमोणकार, संजीव नायक, सध्याचे नगरसेवक शुभम चोडणकार, शेखर डेगवेंकार, दिक्षा मायणकार, प्रमय मायणकार, उमेश शास्त्री हे सारक्या 13 पोरण्या चेऱ्यांक परतून संद दितले. जाल्यार 17 नव्या चेऱ्यांक पॅनलांत सुवात दितले अशें मोंसेरात हांणी सांगलें.
मंत्री जावपाची इत्सा ना
राज्य मंत्रीमंडळांत फेरबदल जावन आपूण मंत्रीमंडळांत वतलो ही वावडी आसा. आपणाक मंत्रीमंडळांत घेवपा विशीं पक्षान आपले कडेन कसलीच चर्चा करूंक ना. तशेंच मंत्रीमंडळांत वचपाची आपली इत्साय ना अशें आमदार मोंसेरात हांणी स्पश्ट केले.