मार्च ते सप्टेंबर कोवीड काळांत गोंयांत 9,565 बाळकांचो जल्म

मार्च ते सप्टेंबर कोवीड काळांत गोंयांत 9,565 बाळकांचो जल्म

कुटुंब नियोजना खातीर केंद्रा कडल्यान गोंयाक 1.81 लाख निरोध, 7,261 गर्भनिरोधक गुळयांची पुरवण


पणजीः कोरोना प्रसाराच्या मार्च ते सप्टेंबर 2020 ह्या 6 म्हयन्यांच्या काळांत गोंयांत 9,565 बाळकांचो जल्म जालो. जाल्यार बाळंटेरा उपरांत 6 बायलांक मरण आयलें. ह्या 6 म्हयन्यांच्या काळांत कुटुंब नियोजना खातीर केंद्रान गोंयाक सुमार 1.81 लाख निरोध, 7,261 गर्भनिरोधक गुळयो तशेंच हे विशींच्या हेर साहित्याची पुरवण केल्ली अशी म्हायती केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चोबे हांणी राज्यसभेंतल्या अतारांकीत प्रस्नाक दिल्ले जापेंतल्यान मुखार आयल्या.
महाराष्ट्रांतली राज्यसभा खासदार वंदना चव्हाण हांणी हे विशींचो प्रस्न विचारिल्लो.
कोरोना प्रसार आडावपाक केंद्र सरकारान गोंया सयत पुराय देशभरांत मार्च 2020 म्हयन्याच्यान फुडले कांय म्हयने लॉकडावन जाहीर केल्ले. लॉकडावनाक लागून देशभरांतले सगलेच वेव्हार बंद जाल्ले. ताका लागून कर्मचाऱ्यांक कांय म्हयने ‘वर्क फ्रॉम होम’ करचे पडिल्लें. ह्या काळांत भोवतेक कंपनी बंद आशिल्ल्यो. ताका लागून कुटुंब नियोजना खातीर बायल-दादल्या कडल्यान वापरपी साधनांचो मोट्या प्रमाणांत उणाव जाल्लो. ताचो फटको बसून गोंया सयत देशाचे लोकसंख्येंत मोट्या प्रमाणांत भर पडपाची तशेंच असुरक्षीत गर्भपाताक लागून बायलांक मरण येवपाची भिरांत निर्माण जाल्ली. हाचेर नियंत्रण मेळोवपाक मार्च ते सप्टेंबर 2020 ह्या 6 म्हयन्यांच्या काळांत केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान देशांतलीं 37 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक सुमार 16.80 कोटी निरोध वितरीत केल्ले. तातूंतल्या 1,81,673 निरोधांची गोंयाक पुरवण केल्ली अशें जापेंत म्हणलां.
निरोधा सयत चार टप्प्यांतली 481 गर्भनिरोधक इंजेक्शन, 7,261 गर्भनिरोधक गुळयो तशेंच आपत्कालीन परिस्थितींत उपेगी पडपी 101 गुळयोय केंद्रान गोंयाक दिल्ल्यो. भलायकी कर्मचारी आनी केंद्रा वरवीं ही साधनां गोंयकारांक दिल्ली. हे विशीं 14 एप्रील, 24 मे आनी 22 जुलयाक भलायकी केंद्रा वतीन जागृताय केल्ली अशेंय चोबे हांणी जापेंत म्हणलां.

गोंयांत कोवीड काळांत 451 गर्भपाताच्यो घडणुको
मार्च ते सप्टेंबर ह्या कोरोना काळांत गोंयांत 12,383 बायलां गुरवार आशिल्ल्यो. 9,565 बाळकांक जल्म दिलाे. ह्याच काळांत गर्भपाताच्यो 451 घडणुको घडल्यो अशी म्हायतीय केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चोबे हांणी जापेंतल्यान दिल्या. ह्याच काळांत गोंयांतल्या विवीध हॉस्पिटलांनी 868 बायलांचेर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया जाल्ल्यो. पूण एकाय दादल्याचेर शस्त्रक्रिया जावंक ना अशेंय तांणी म्हणलें.