सर्वेक्षणा उपरांंत शक्य आसल्यार रस्तो घुंंवडावपाची तयारी: मुख्यमंत्री

सर्वेक्षणा उपरांंत शक्य आसल्यार रस्तो घुंंवडावपाची तयारी: मुख्यमंत्री

शेतकारांक तिपेटीन लुकसाण भरपायेचो प्रस्ताव

पणजी : मोपा विमानतळाच्या जोड रस्त्याचे लोकांंनी सर्वेक्षण करपाक दिवचें. शक्य आसत जाल्यार हो रस्तो लोकांंच्या मागणे प्रमाण घुंवडावपाची तयारी आसा. रस्त्याचे सर्वेक्षण जावपाची गरज आसा अशें मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी सांंगलें.
मोपा विमानतळाच्या जोड रस्त्याच्या सर्वेक्षणाक थळाव्या लोकांंनी विरोध केला. हाचे उपरांंत पणजेंत ते पत्रकारांं कडेन उलयतालें. विमानतळाच्या जोड रस्त्याचो चडसो भाग पडीक जमनींतल्यान वता. कोणाचीच घरांं वचनात. कांय रस्त्याचो भाग काजी तशेंच शेत जमनींतल्यान वता. शेतकार तशेंच काजीचे उत्पन आशिल्ल्यांंक तिपेटीन लुकसाण भरपाय दिवपाचो प्रस्ताव आसा. ते भायर तांंकां नोकऱ्योय मेळटल्यो. रस्त्याक लागून कोणाचीच घरांं वचची नात अशें मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी सांंगलें.
तंत्रीक पंंगडान मोपा विमानतळ प्राधिकरणाच्या पालवान रस्त्याचे आरेखन केलां. हातूंत आतां कोणूच बदल करपाक शकना. तरी लेगीत सर्वेक्षणा उपरांंत शक्य आसा थंय रस्तो हेर जमनींतल्यान घुंवडावपाचो विचार जावये. सर्वेक्षण जाल्या उपरांंत हे शक्य जातलें.
जोड रस्त्या विशीं ग्रामस्थांं कडेन दोन खेपे बसका जाल्या. बसकेक आपूण हजर आसलो. लुकसाण भरपाये सयत नोकऱ्यो दिवपाचोय प्रस्ताव आसा अशें मुख्यमंंत्र्यांंन सांंगलें.
मोपा हांंगा विमानतळ उबारपाची प्रक्रिया सुरू आसा. विमानतळाचो पयलो टप्पो 2022 वर्सा पुराय जातलो. जीएमआर कंंपनीक विमानतळाची निविदा मेळ्ळ्या. मोपा विमानतळ प्राधिकरणाची स्थापना जाल्या. सर्वोच्च न्यायालयान स्थगिती काडले उपरांंत विमानतळाचें काम परतून सुरू जालांं अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.