भुंयपुतांक प्राधान्य मेळचें

कोंकणी भाशेक लागून गोंयाक घटक राज्य मेळ्ळां. देखून सरकारान दरेका मळार कोंकणीक उर्बा दिवपाक जाय, हें कोणूय सांगतलो. कोंकणी भास, दायज, मनीस… सगळें कितें हे भुंयेचेर फुलतलें हाची जतनाय दरेका लोकप्रतिनिधिंनी घेवपाक जाय. मात जायते फावटी लागची व्हंकल कुड्डी, ह्या न्यायान कांय लोकप्रतिनिधी वा अधिकारी थळाव्यांक न्हयकारतात. कोंकणी भाशेची अट सदळ करून हेर राज्यांतल्या उमेदवारांक नोकरी दिवपाचो सरकार यत्न करता, असो आरोप गोवा फाॅरवर्ड कर्मचारी फ्रंटान केला. हाचे फाटलें सत्य गोंयकारां मुखार येवचें. नोकरे खातीरचे अटींक थळावी व्यक्ती पात्र ना, जाल्यार तो जागो दुसरी व्यक्ती सोदून तिका दितात. अर्थांत ती दुसऱ्या राज्यांतली आसता. हें सगळें खरें आसलें तरी गोंयच्या सरकारी, निमसरकारी पदांक गोंयकारूच मेळटले, हाचे यत्न जावंक नाकात?
गोंयांत मनीसबळ उदरगत सारकी जायना. शिक्षण आनी नोकऱ्यांचे बाबतींत असमानताय पळोवंक मेळटा. बारीकसारणेन पळयल्यार आमचे चडशे भुरगे फक्त बीए, बीकाॅम, बीएस्सी, दोतोरकी, अभियांत्रिकी ह्या परंपरीक म्हेळिल्ले वाटे वयल्यानूच चलतात. हालींच्या कांय वर्सांनी तांणी आयटी मळाक वेंगायलां. हालींच गोरवां सांबाळ खात्यान 32 अधिकारी भरपाची जायरात दिल्या. तातूंत कोंकणीचें ज्ञान आशिल्ले पात्र उमेदवार मेळ्ळे नात, जाल्यार कोंकणी येना तांचो विचार जातलो असो उल्लेख करपाचो हेतू कितें, असो प्रस्न गोवा फाॅरवर्डान केला. 16 लाख गोंयकारां मदीं हें शिक्षण घेतिल्ले कितलेशेच गोंयकार उमेदवार आसतले, असो तांचो दावो. आसूं येता. सरकारी यंत्रणेन ताचो सोद घेवपाची गरज आसा. गोंयांत कांय विशयांचें शिक्षण दिवपी संस्था नात, मात भुरगे भायर वचून शिकतात. कृशी हें एकूच उदाहरण पुरो. शेजारच्या राज्यांतल्या म्हाविद्यालयांनी गोंयकारां खातीर जागे आसात. गोंयकार थंय वचून शिकतात. तेन्ना गोरवां सांबाळ खात्यांतल्या त्या पदांक लायक गोंयकार उमेदवार आसचेच नात, अशें पयलींच थारावन ती अट घाल्या की कायद्या प्रमाण ती जायरात तयार केल्या, हें सोदचें पडटलें. गोंयचे, गोंयकारांचे हितसंबंद सांबाळप हें गोंय सरकाराचें कर्तव्य. नोकऱ्यो दितना तें विसरल्यार कशें जातलें?
आतां शिक्षणाच्या, नोकऱ्यांच्या मळार व्हड सर्त तयार जाल्या. टपाल खातें, बीएसएनएल सारकीं केंद्र सरकारी म्हामंडळां, विभाग हातूंत नोकऱ्यो येतात, तेन्ना त्यो गोंय आनी महाराष्ट्राक मेळून येतात. तेन्ना तांचे इतलेच आमीय हुशार, पात्र आसपाक जाय. ह्या नोकऱ्यांक लागपी स्पर्धात्मक परिक्षांची वळखूय आमकां जाय. अशे बरेच गोंयकार भुरगे आसात जांकां स्पर्धात्मक परिक्षा कशो दिवप हें खबर ना. मुलाखती दितना ते काचाबूल जातात. सातवे, आठवे यत्ते सावन तांकां हाची संवकळ जाल्यार बरी. ते खातीर पावलां उखलचीं पडटलीं. फक्त ‘व्हायट काॅलर’ (आनी सरकारी) नोकऱ्यां फाटल्यान धांवचे बदला कला, कुशळटायेच्या बळग्याचेर आमी नवें यूग फुलोवंक शकतात. सध्या सरकारान कुशळटाय विकासाचेर भर दिला. तरणाट्यांनी स्वताचे वेवसाय सुरू करचे हे खातीर काम चालू आसा. गोंयकार सहसा कांय शिक्षणीक विशयांचें शिक्षण घेनात. ताका लागून कांय पदांचेर सहसा गोंयकार दिसनात. ही परंपरा आमी केन्ना मोडटले? नोकऱ्यो दितना जावपी वेव्हार. मुलाखती घेतना आपापल्या राज्यांतल्या उमेदवारांक वेंचून काडपाचेय प्रकार. अर्थांत हे आरोप. पूण धुंवरेता थंय उजो आसताच. ह्या आरोपांचे पुरावे दिवपाक कोण मुखार येनात. मात, नोकरेंत भुंयपुताकूच प्राधान्य आसूंक जाय, हें कोणूय मान्य करतलो.
कांय जाग्यांचेर गोंयकार काम करिनात. मागीर ह्यो नोकऱ्यो भायल्यांक मेळटात. हें बदलूंक, आमी खंय उणे पडटात, ताचो अभ्यास करचो पडटलो. गोंयकारांक कसलें काम मानवता, तेंवूय पळोवन तसले कारखाने, प्रकल्प गोंयांत हाडचे पडटले. गोंयचो वेपार, उद्देग गोंया भायल्यांच्या हातांत वता अशी आड्डी साबार वर्सां सावन मारीत आसात. तो मुद्दो घेवन कांय राजकी पक्ष, संघटणा आतां मुखार आयल्यात. हाचे मुखार कोंकणीची आनीक खर सक्ती, पात्र उमेदवार तयार करप, साबार विशयांचें शिक्षण गोंयांतूच दिवप, हो वावर हातांत घेवचोच पडटलो.