फेब्रुवारीच्या 16 दिसांत  14 कोवीड दुयेंतींक मरण

फेब्रुवारीच्या 16 दिसांत 14 कोवीड दुयेंतींक मरण

एकाच दिसा 3 दुयेंतीक मरण, बळींचो आंकडो 784


पणजी : मंगळारा 3 दुयेंतींक मरण आयिल्ल्यान कोरोना बळींचो आंकडो 784चेर पावला. फेब्रुवारींत आतां मेरेन 14 दुयेंतींक मरण आयलां. 23 जानेवारीक 3 दुयेंतींक मरण आयिल्लें. हाचे उपरांत काल मंगळारा एकाच दिसा 3 दुयेंतींक मरण आयलें. अजुनूय कोरोना विशाणूचो हुस्को कायम अासा.
नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण उणें जाल्ले आसलें तरी फाटले 4 दीस सेगीत दुयेंती मरण येवपाचे प्रमाण सुरू आसा. सोमारा 2 दुयेंतींक मरण आयिल्लें. हाचे पयली आयतारा, शेनवारा आनी शुक्रारा दरेकी 1 दुयेंतीक मरण आयिल्लें. काल तीन दुयेंतींक गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलांत मरण आयलें. चांदर (69), कुडटरी (57) आनी केपेंच्या 63 वर्सां पिरायेच्या बायलेक कोरोनाक लागून मरण आयलें.
दिसान दीस सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो उणो जायत आसा. सोमारा सक्रीय दुयेंती 525 आशिल्ले. मंगळारा हो आंकडो उणो जावन तो 504चेर पावला. काल 48 नवे दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 66 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 97.63 टक्के आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 54323 दुयेंती मेळ्ळ्यांत. सध्या 504 सक्रीय दुयेंती आसात.
आतां मेरेन 29026 दुयेंती घरां आयझोलेशनांत रावले जाल्यार 15643 दुयेंती हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल जाले. मंगळारा 51 दुयेंती घरा आयझोलेशनांत रावले जाल्यार 25 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाले. आतां मेरेन 475057 चांचण्यो जाल्यात. मंगळारा 1608 नव्यांन चांचण्यो जाल्यो.