टॅक्सी वादाचो मिटर डावन जावचो

आमचो देश रंगरंगयाळो, मनभुलयणो… खंयचेंय राज्य घेयात, थंय पळोवपा सारकें कितें तरी आसाच. देवळां, इगर्जो, आदल्या राजांनी उबारिल्ल्यो वास्तू, किल्ले, अभयारण्यां, दर्यावेळो… भारत, हांगाचो सैम, संस्कृताय, सण-परबो, इतिहासीक वास्तू पळोवपाक लाखांनी विदेशी पर्यटक येतात. देशी पर्यटकूय आसातूच. आमची संस्कृताय ‘अतिथि देवो भव:’ मानपी. म्हणल्यार सोयरो हो देवा सारको. देवाक जसो मान दितात, तसो सोयऱ्याकूय मान. ताचे कडेन घरचे भशेन वागप. ताका त्रास जावचो ना, हाची जतनाय घेवप. मात, हें जाताच अशें ना. तांचे कडेन आमी कशे वागतात, हें पर्यटन मळाचेर नदर भोंवडायल्यार कळटा. हाचेर सरकारान जायराती पसून तयार केल्ल्यो. आमच्या देशांत, राज्यांत येवपी सोयऱ्यां कडेन सारकें वागपाक जाय, असो संदेश तातूंतल्यान मेळटालो. टीव्हीचेर ती जायरात अजून दिसता. पूण तिचे पसून आमी कितें बोध घेतला व्हय?
आमच्या गोंयांत पूर्व आनी अस्तंती संस्कृतायेचो सोबीत सुमेळ आसा. हांगा येतकूच विदेशांत गेल्ले भशेन दिसता, अशें जायत्या देशी पर्यटकांनी बरोवन दवरलां. मात हांगा पर्यटन मळाक खत लावपी घडणुको खूब फावटीं घडल्यात. आदलें उस्तून काडून आतां उपेग ना. पूण, हालींच एक घडणूक घडली ती गोंयच्या पर्यटनाक बादिकार थारूं येता. वागातोरा एका तरणाट्या पर्यटकान गोवा मायल्स टॅक्सी बूक केल्ली. तो तातूंत बसले उपरांत थळाव्या टॅक्सिकारांनी ती आडायली आनी वाद घालपाक सुरवात केली. ‘तुमी थळावे टॅक्सिकारां बदला गोवा मायल्साचें बुकींग कित्याक करतात?’ अशें विचारून त्या पर्यटकाकूय तापयलो. ताका त्रास जाले. विमान चुकपाचो वेळ आयलो. ताणें हे सगळे घडणुके विशीं व्हिडियो तयार करून तो सोशल मिडियाचेर सोडलो. हाचो धपको गोंयच्या पर्यटनाक बसतलो हें वेगळें सांगपाक नाका. गोंयांत सगळें कितें म्हारग, हें भायर फां फां जालां. गोंयांत कांय देशी पर्यटक येतात. येतना स्वताच्यो गाडयो घेवन येतात. रस्त्यार रांदून जेवतात, न्हिदतात, ताचे फाटलें कारणूय हेंच आसतलें.
गोंयांत ओला, उबेर ह्यो अॅपा वरवीं सेवा दिवपी गाडयो येवच्यो हे खातीर कांय वर्सां पयलीं यत्न जाल्लो. पूण टॅक्सिकारांनी विरोध केलो. कारण तांचें भाडें हांचे परस उणें. दीसपट्टो बशीन प्रवास करप्यांनी ही गाडी शेर केली जाल्यार सवाय भितर गडगड करूं येता. म्हत्वाचें म्हणल्यार साबार महानगरांनी ती बरी सेवा दिता. सहसा कोण तिचे आड उलयनात. ही टॅक्सी सेवा येत जाल्यार प्रवासी तांचे कडेन ओडटले, ह्या भंयान ती हांगा येवपाक दिली ना. वाद, भासाभास सगळें कितें जालें? मागीर गोवा मायल्स स्थापन जाली. ती सदचे टॅक्सी परस मात्शी सवाय. म्हणटकूच तांचीं भाडीं वाडलीं. घरांत बसून लोक टॅक्सी मागोवपाक लागले. कांय दीस बरे चल्ले. आतां गोवा मायल्साची गाडी थळाव्या टॅक्सिकारांक दोळ्यां मुखार नाका जाल्या. तातूंतल्यान मारपेटाच्यो घडणुको, वाद जाल्यात. पयलीं दाबोळी विमानतळा लागसार, कळंगूटे आनी ही वागातोरा. ह्या धुसफुशींतल्यान कितेंय घडूं येता. तेन्ना ही टॅक्सिकारांच्या काळजांतली तिडक, दुस्वासाची कीट वेळारूच पालोवपाचे यत्न जावचे. काट्याचो नायटो जायत आयला. आतां खर वखदा बगर दुसरो मार्ग ना.
दोन दिसां पयलीं थळावे टॅक्सिकार गोवा मायल्साचेर बेजार कित्याक, ताची जाप पर्यटन मंत्री मनोहर आजगांवकार हांणी दिल्या. डिजीटल मिटर बसयिल्ले जाल्यार गोवा मायल्स सुरूच जावची नाशिल्ली, अशेंय तांणी सांगलें. हें खरें. टॅक्सिकारांनी मिटर बसयत आनी ते (मिटर) सारके चलत जाल्यार हो वादूच सोंपतलो. टॅक्सिकारांची भायर प्रतिमा कितें जाल्या, तेंवूय तांणी सांगलें. वयर म्हणलां, ते प्रमाण भायले पर्यटक हे आमकां ‘अतिथी’ सारके आनी अतिथी हो देवा सारको. ते आमचे गिरायकूय बी. तांकांय देव मानतात. तेन्ना टॅक्सी वादाचो हो मिटर बेगीन डावन जावचो. आमच्या पर्यटन मळा खातीर हें बऱ्याचें.