उत्तराखंडांतल्या जोशी मठा लागसार ग्लॅशीयर फुटलो; धरण फुटलें, साबार जाण बेपत्ता

उत्तराखंडांतल्या जोशी मठा लागसार ग्लॅशीयर फुटलो; धरण फुटलें, साबार जाण बेपत्ता

खबरां संस्था
शिमलाः उत्तराखंडाच्या जोशी मठा लागसार आयज सकाळीं भिरांकूळ घडणूक घडली. चमोली जिल्ह्यांतल्या रैनीत आशिल्ल्या जोशी मठ वाठारांत ग्लॅशीयर कोसळ्ळो. धौनीगंगा न्हंयचेर आशिल्ल्या ऋषी गंगा पावर प्रोजेक्टाचें व्हड लुकसाण जालें.

धरण फुटिल्ल्यान धौलीगंगेची उदकाची पातळी बरीच वाडल्या. अचकीत हुंवार आयिल्ल्यान न्हंय देगेर आशिल्ल्या घरांक हाचो फटको बसलो. साबार जाण बेपत्ता जाल्यात. हे फाटभुंयेर हरिद्वार मेरेन अलर्ट जारी केला.
सकाळीं 10.55चेर ही घडणूक घडली. पावर प्रॉजेक्टाचेर काम करपी 150 कामगार बेपत्ता जाल्यात. एसडीआरएफ आनी जिल्हो प्रशासनाचे पंगड घडणुकेच सुवातेर पावले. आडकून पडिल्ल्या लोकांक सोदून काडपाचें काम झुजा पांवड्याचेर चालू जाला. मुख्यमंत्री रावत घडणुकेचे सुवातेर पावल्यात. दोन पूल लेगीत व्हांवन गेल्ल्याची खबर आसा.

घडणुकेची खबर मेळना फुडें प्रशासनान प्ररिस्थिती नियंत्रणांत हाडपाक सुरवात केल्या.