कोवीड स्थिती हाताळपाक गोंयाक 250 व्हॅण्टीलेटर्स

कोवीड स्थिती हाताळपाक गोंयाक 250 व्हॅण्टीलेटर्स

केंद्रा कडल्यान 3.22 लाख मास्क, 1.06 पीपीई किट्स

पणजी: कोवीड स्थिती हाताळपा खातीर केंद्र सरकारान राज्यांक फावो त्या प्रमाणांत अर्थीक मजत दिवपा सयत हेर सामुग्री दिल्या. केंद्रान गाेयांक 250 व्हॅण्टीलेटर्स दिल्यांत. ते भायर 3 लाख 22 हजार एन-95 मास्क आनी 1 लाख 6 हजार पीपीई किट्स दिल्यांत.
2020त मार्च म्हयन्या सांवन कोरोना दुयेंसाचें प्रमाण वाडपाक लागलें. दुयेंतींचो आंकडो वाडपाक लागिल्ल्यान व्हॅण्टीलेटर्स तशेंच मास्कांचो उणाव जाणवपाक लागलो. अशा वेळार राज्यान व्हॅण्टीलेटर्स तशेंच पीपीई किट्स खरेदी करपाची प्रक्रिया सुरू केली. ही प्रक्रिया सुरू आसतनाच केंद्रा कडल्यान राज्यांक व्हॅण्टीलेटर्स तशेंच पीपीई किट्स मेळ्ळे. हाका लागून व्हॅण्टीलेटर्स तशेंच पीपीई किट्सांचो उणाव जाणवलो ना.
केंद्रान सगल्या राज्यांक मेळून 408.49 लाख मास्कांचे वांटप केले. ते भायर 169.52 लाख पीपीई किट्सांचे वांटप केले. तशेंच 38 हजार 867 व्हॅण्टीलेटर्सांचे वांटप केले. आंध्र प्रदेश राज्याक सगल्यांत चड 4960 व्हॅण्टीलेटर्स दिल्यांत. हाचे उपरांत महाराष्ट्राक 4434 व्हॅण्टीलेटर्स दिल्यांत. गोंय ल्हान राज्य आशिल्ल्यान 250 व्हॅण्टीलेटर्स मेळ्ळे.
राज्यांत सुरवातीक मास्कांचो उणाव आसलो. उपरांत कंपनींनी मास्कांची निर्मिती सुरू केल्ल्यान मास्क उपलब्ध जावपाक लागले.

कोरोना वासीन घेवपाक डॉ. एडवीन गोम्स हांचो न्हयकार
पणजी : दोतोर, नर्सी तशेंच हेर कोवीड वॉरियरांक पयल्या टप्प्यांत वासीन दिवपाची प्रक्रिया सुरू आसली तरी कोवीड हॉस्पिटल स्थापन करपाक मुखार आशिल्ल्या डॉ. एडवीन गोम्स हांणी अजून मेरेन वासीन घेवंक ना. गोंय वैजकी म्हाविद्यालया सयत हेर जायत्या दोतोरांनी कोविडाचे वासीन घेतलां.
आपणाक कोरोना दुयेंस जाल्लें. ह्या दुयेंसांतल्यान आपूण बरो जाला. आपले भितर अँटीबॉडीज तयार जाल्या. हाका लागून परतून आपणाक कोरोना जावपाची भिरांत ना. वासीन घेवपाची आपणाक गरज ना अशें डॉ. एडवीन गोम्स हांणी सांगलें. गोंय वैजकी म्हाविद्यालय तशेंच हेर हॉस्पिटलांनी दोतोर आनी नर्सी आसात तांकां पयली वासीन घेवपाची संद मेळपाक जाय. गोंय वैजकी म्हाविद्यालयांत 600 विद्यार्थी आसात. तांकां कोरोना जावपाची भिरांत आसा. ह्या सगल्यांक वासीन मेळपाक जाय. सध्या तरी वासीनाचें प्रमाण मर्यादीत आसा अशें डॉ. एडवीन गोम्स हांणी सांगलें.
कोरोना दुयेंतींचेर उपचार करपा खातीर राज्यांत मडगांवां कोवीड हॉस्पिटल स्थापन जाले. हे हॉस्पिटल स्थापन करपाक डॉ. एडवीन गोम्स हांचे योगदान आसले. तांणी बऱ्याच दुयेंतींचेर उपचार केले. मजगतीं, तांकांय कोरोनाची लागण जाल्ली. उपचारा उपरांत ते दुयेंसांतल्यान बरे जाले.