आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प

आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प

खबरां संस्था, नवी दिल्लीः अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 2020-21 वर्सां खातीरच्या अर्थसंकल्पांत ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत’ ह्या नव्या येवजणेची घोशणा केल्या. हे येवजणे खातीर फुडल्या 6 वर्सांत 64,180 कोटींची तजवीज केल्या. राष्ट्रीय भलायकी येवजणे खेरीत ही तजवीज आशिल्ल्याचे तांणी स्पश्ट केले. हे येवजणे खाला गांवा पसून शारां मेरेन भलायकी सुविधा सुदारपाचो यत्न करतले. तेच प्रमाण गोंय राज्या खातीर ‘60व्या हिरक महोत्सवी’ वर्स मनोवपा खातीर पयली 100 कोटींचो निधी मंजूर केल्लो. तातूंत वाड करून आतां तो 300 कोटी निधी दिवपाची तजवीज अर्थसंकल्पांत केल्ल्याचे अर्थ मंत्री सीतारामन हांणी सांगलें.

‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत’ येवजणे खाला प्रतिबंधात्मक, गुणकारी, कल्याणकारी भलायकी सेवेचेर भर दितले. हे येवजणे खातीर दिल्लो निधी मुळाव्या पांवड्या पसून ते वयल्या पांवड्या वयल्या भलायकी सेवा विकसीत करपा खातीर खर्च करतले.
तशेंच नवी 17 भौशीक भलायकी केंद्रां उक्तीं करतले. 32 विमानतळांचेरूय हाची निर्मिती करतले. तेच प्रमाण नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थाची निर्मिती. 9 बायोलॅबाची निर्मिती जाल्यार
4 नॅशनल इन्स्ट्यिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजींची स्थापणूक करपाची घोशणा अर्थमंत्री सीतारामन हांणी केल्या.
अर्थसंकल्पांत शेती क्षेत्रा
खातीर व्हड घोशणा
2021-22 वर्साच्या अर्थसंकल्पांत बळीराजा खातीर व्हड घोशणा केल्यात. दिल्लींत सुरू आशिल्ल्या शेतकार आंदोलनाचे फाटभुंयेर केंद्र सरकार ग्रामीण वाठारांतल्या मुळाव्या सेवा सुविधां खातीर 40 हजार कोटींची तजवीज केल्या. आधारभूत मोलाचो फायदो देशांतल्या 1 कोटी 54 लाख शेतकारांक जाल्ल्याचो दावो बजेटांत केला. धान्य खरेदी खातीर शेतकारांक 75060 कोटी दिल्यात. जाल्यार धान्य खातीर 1.72 लाख कोटी दिल्यात. जे अर्थीक वर्स 2020चे तुळेंत चड आशिल्ल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगलें.
बिल्डरांक आनीक एक वर्स कर सवलत
स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांतली मरगळ पयस करपाक सरकारान अर्थसंकल्पांत व्हड घोशणा केल्या. परवडपी घरां खातीरच्या रिणा वयली कर सवलत वाडयल्या. तशेंच घरांचे प्रकल्प हातांत आशिल्ल्या बिल्डरांक आनीक एक वर्स कर सवलत मेळटली.
ज्येश्ठ नागरिकांच्या पेन्शनाचेर रिटर्न सवलत
देशांतल्या 75 वर्सां पिराये वयल्या नागरिकांक पेन्शना वरवीं मेळपी उत्पन्नाचेर रिटर्न पसून आतां मुक्ती मेळटली. अर्थसंकल्पांत हे विशीं घोशणा केल्या. फक्त पेन्शन वा कळंतर इतलीच मिळकत आशिल्ल्या 75 वर्सां पिराये वयल्या ज्येश्ठ नागरिकांक आयटी रिटर्ना पसून सवलत दिल्या. पूण सामान्य करदात्यांक कसलीच थाकाय दिवंक नासून संरचना ‘आसा तशीच’ दवरल्या.

संरक्षणाचेर 4.78 लाख कोटींची तजवीज
अंंदूंच्या अर्थसंकल्पांत सीतारामन हांणी संरक्षण क्षेत्रा खातीर 4.78 लाख कोटींची तजवीज केल्या. फाटल्या वर्साचे तुळेंत 7 हजार कोटी रुपयांची हातूंत वाड केल्या. 4.78 लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पांत 1.35 लाख कोटी शस्त्रास्त्र खरेदी खातीर राखून दवरतले. फाटल्या वर्साचे तुळेंत ह्या खर्चांत 19 टक्क्यांनी वाड केल्या. पूर्व लडाख शिमेर चीना वांगडाचो संघर्श आनी चीन-पाकिस्ताना कडल्यान आशिल्ल्या झुजाचो धोको हे फाटभुंयेर संरक्षणाच्या बजेटांत वाड केल्या. अंदूं महसूली खर्चा खातीर 2.12 लाख कोटी रुपया जाल्यार पॅन्शना खातीर 1.15 लाख कोटींची तजवीज केल्या. डिफेन्स बजेटांत वाड करपाचे मोदी सरकाराचे हे सेगीत 7 वे वर्स आसा.

पेट्रोल, डिझेल, सोऱ्याचेर अधिभार
अंदूंच्या अर्थसंकल्पांत कांय गजाली सवाय जाल्यार कांय गजाली म्हारग जाल्यात. सोरो (बिअर) हांच्या दरांत अर्थसंकल्पा व्हड वाड जाहीर केल्या. अर्थीक वर्स 2021-22 त अल्कोहोल पेयां वयल्या सेसाच्या दरांत वट्ट 100 टक्क्यांनी वाड केल्या. कांय व्हड घोशणा लेगीत केल्यात. कोरोना संकश्टाक लागून भलायकी क्षेत्रांत व्हड गुंतवणूक करपाचो निर्णय घेतला. तातूंत कोरोना लसीचोय आस्पाव केला. तशेंच शेतम्हालाक देडपट हमीभाव दिवपाचे सरकाराचें उद्दीश्ठ आसा.

देशांत पयलेच खेपे डिजिटल जनगणना:
अर्थसंकल्पांत 3,768 कोटींची तजवीज

देशाच्या इतिहासांत अंदूं पयलेच खेपे डिजिटल स्वरुपांत जनगणना जातली. हे खातीर अर्थसंकल्पांत 3,768 कोटींची तजवीज केल्या. 2021ची जनगणना ही मोबायल अॅपच्या माध्यमांतल्यान करतले. भारत आतां पेन आनी पेपर पसून डिजिटल डेटा कडेन वता. ही देशांतली जनगणना कामांतली व्हड क्रांती थारतली अशें अर्थमंत्री सीतारामन हांणी सांगलें.

आपत्कालीन संरक्षण साहित्य खरेदीचेर 20,776 कोटी खर्च
पूर्व लडाखांत चीन वांगडा शिमवाद सुरू जाले उपरांत लश्करी तांक वाडोवपाक भारतान शस्त्रांस्त्रांच्या आपत्कालीन खरेदीचेर 20,776 कोटी रुपया खर्च केले. लडाखांत दोनूय देशांचे मेळून एक लाख सैनीक तैनात आसात. अर्थसंकल्पांतल्यान म्हायती स्पश्ट जाल्या.

4 नव्या ‘एनआयव्ही’ची स्थापणूक करतले

आत्मनिर्भर स्वस्थ येवजणे खाला 4 नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजीची (एनआयव्ही) स्थापणूक करतले अशी घोशणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी अर्थसंकल्पा मजगतीं केल्या. देशांत सध्या पुणे शारांत एकमेव एनआयव्ही अस्तित्वांत आसा. हे येवजणे खाला नव्यो भलायकी सुविधा निर्माण करपाचेर भर दितले.

कोरोना लसी विशीं अर्थसंकल्पांत व्हड घोशणा

अर्थमंत्री सीतारामन हांणी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणा खातीर 35 हजार कोटी रुपया जाहीर केल्यात. भारतांत सध्या सीरमाची कोव्हिशिल्ड आनी भारत बायोटेकाची कोव्हॅक्सीन ह्याे दोन लसी उपलब्ध आसात. कांय दिसांनी आनीक दोन कोरोना प्रतिबंधक लसी उपलब्ध जातल्यो अशें अर्थमंत्री सीतारामन हांणी सांगलें.