टीसीएस संवसारांतली पयल्या क्रमांकाची आयटी कंपनी

टीसीएस संवसारांतली पयल्या क्रमांकाची आयटी कंपनी

खबरां संस्था

मुंबयः टाटा ग्रुपाची टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) संवसारांतली सगल्यांत चड व्हॅल्यू आशिल्ली सॉप्टवॅर कंपनी थारली. टीसीएसान सोमारा एक्सेंचर कंपनीक फाटीं घालून पयली सुवात मेळयली. टीसीएसाचें मार्केट कॅपान 169.9 अब्ज डॉलराचो (सुमार 12,43,540.29 कोटी रुपया) पांवडो हुपलो.

2018त आयबीएम कंपनी ह्या मार्केंटांत पयले सुवातेर आशिल्ली. त्या वेळार आयबीएमाचो वट्ट रॅव्हॅन्यू टीसीएसाचे तुळयेंत सुमार 300 टक्के चड आशिल्लो. ते उपरांत एक्सेंचराचो क्रमांक आशिल्लो. पोरूं एप्रीलांत टीसीएसाचें मार्केंट कॅप 100 अब्जाचेर पाविल्लें.

8 जानेवारी 2021त टीसीएसान आपल्या तिसऱ्या तिमाहीचे परिणाम घोशीत केल्ले. तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीची कामगिरी जबरदस्त जाल्ली. ते उपरांत टीसीएसाच्या शॅर्सांनी व्हड वाड जाली.