जानेवारींत 10 दिसांत कोरोनाचे 10 बळी

जानेवारींत 10 दिसांत कोरोनाचे 10 बळी

सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो देंवलो, वट्ट क​ोरोनाचे बळी 747


पणजी : आयतारा आनीक एका दुयेंतीक मरण आयिल्ल्यान जानेवारींत 10 दिसांनी 10 दुयेंतींक मरण आयलां. आतां मेरेन कोरोनाचे 747 बळी जाल्यात. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो उणो जावन तो 832चेर पावला.
जानेवारींत दुयेंती सयत मरण येवपाचें प्रमाण उणें जालां. शेनवारा दोगांक जाल्यार काल आयतारा एका कोरोना दुयेंतीक मरण आयलें. हाचे पयली 3 दीस एकाय दुयेंतीक मरण येवंक नाशिल्ले. कोरोनाच्या स्थितींत सुदारणा जायत आसा. आयतारा 66 नवे दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 100 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 96.95 टक्के आसा. काल 1523 चांचण्यो जाल्ल्यान आतां मेरेन 416392 चांचण्यो जाल्यात. आतां मेरेन कोरोनाचे 51856 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतलें 50277 दुयेंती बरे जाल्यात. आतां मेरेन जे दुयेंती मेळ्ळ्यात तातूंतले 27245 दुयेंती घरा आयझोलेशनांत रावले जाल्यार 14614 दुयेंती हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल जाले. आयतारा 6 जाण घरा आयझोलेशनांत रावले जाल्यार 25 जाण उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले.
ओशेलांतल्या 60 वर्सा पिरायेच्या दादल्याक काल गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलांत मरण आयलें.
मडगांवां कोवीड हॉस्पिटलांत सगल्यांत चड 87 दुयेंती आसात. हाचे उपरांत फोंड्यां 61, पर्वरी 49, वास्को 45, चिंबल 35 दुयेंती आसात.