टॅस्लाचे संस्थापक मस्क संवसारांतले गिरेस्त व्यक्ती

टॅस्लाचे संस्थापक मस्क संवसारांतले गिरेस्त व्यक्ती

खबरां संस्था

वॉशिंग्टनः संवसारांतली प्रसिद्ध इलेक्ट्रीक मोटारीची निर्मिती करपी टॅस्ला कंपनीचे संस्थापक एलन मस्क हे संवसारांतले सगल्यांत गिरेस्त व्यक्ती जाले. तांणी दिग्गज अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनी एमेझॉनाचे मुखेली जेफ बेजोस हांकां फाटीं घाले.

टॅस्ला कंपनीच्या शॅर्सांनी बिरेस्तारा 4.8 टक्क्यांनी वाड जाली. ताका लागून मस्क हे संवसारांतले सगल्यांत गिरेस्त 500 व्यक्तीं मदीं पयले सुवातेर पावले.

दक्षीण आफ्रिकेंत जल्मल्ले मस्क हांची 188.5 अब्ज डॉलर इतले संपत्तीची नोंद जाली. ही बेजोसाचे तुळेंत 1.5 अब्ज डॉलरां परस चड आसा. जेफ बेजोस ब्लूमबर्गाचे हे वळेरेंत ऑक्टोबर 2017 पसून पयले सुवातेर आशिल्ले. ही सुवात आतां मस्क हांणी घेतली.

मजगतीं, फाटल्या कांय वर्सां पसून एलन मस्क हांची संपत्ती बरीच वाडल्या. एका निरिक्षणा प्रमाण पोरूं मस्क हांचे संपत्तींत 150 अब्ज डॉलरा परस चड वाड जाली. बरो फायदो जाल्ल्यान पोरूं टॅस्लाच्या शॅर्सांच्या मोलांत 743 टक्के वाड जाली. 6 जानेवारी मेरेन एलन मस्क हांची संपत्ती 181 अब्ज डॉलरांचेर पावली. तेन्ना पसून बेजोसाची सुवात डळमळीत जाल्ली.

ऑक्टोबर 2017 पसून बेजोस पयले सुवातेर आशिल्ले

ब्लूमबर्ग संवसारांतले गिरेस्त व्यक्तींची दरेक दिसा अपडेट करता. बिलेनियर्साचे हे वळेरेंत जेफ बेजोस ऑक्टोबर 2017 पसून पयले सुवातेर आशिल्ले. हे बिलिनियर्साचे वळेरेंत अब्जाधिशां कडेन आशिल्ल्या वट्ट संपत्तीच्या आदाराचेर रॅकिंग थारायतात. सध्या जेफ बेजोसाची संपत्ती 187 अब्ज डॉलर्स आसा.