दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 96.80 टक्के

दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 96.80 टक्के

आतां मेरेनचे दुयेंती 51295, कोरोना-मुक्त जाले 49653


पणजी : नव्या दुयेंतीं परस दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण चड आशिल्ल्यान सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो उणो जायत आसा. राज्यांत 901 सक्रीय दुयेंती आसात जाल्यार कोरोना बळींचो आंकडो 741 आसा. आयतारा आनीक 2 दुयेंतींक मरण आयलें. आयतारा कोरोनाचे 65 नवे दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 83 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 96.80 टक्के आसा.
काल 1322 चांचण्यो जाल्ल्यान आतां मेरेन 403611 चांचण्यो जाल्यात. आतां मेरेन कोरोनाचे 51295 दुयेंती मेळ्ळ्यात आनी 49653 दुयेंती बरे जाल्यात. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 901 आसा. फाटल्या दोन दिसां परस सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो उणो जाला. आतां मेरेन जे दुयेंती मेळ्ळ्यात तातूंतले 26880 दुयेंती घरा आयजोलेशनांत रावले जाल्यार 14469 दुयेंती हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल जाले. आयतारा 33 दुयेंती नव्यान घरा आयजोलेशनांत रावले जाल्यार 29 दुयेंती हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल जाले. उत्तर गोंयच्या कोवीड कॅर सेंटरांनी 275 खाटीं रित्यो आसात. दक्षीण गोंयच्या कोवीड कॅर सेंटरांनी सध्या 52 खाटीं रित्यो आसात.
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलांत 2 दुयेंतींक मरण आयलें. म्हापशें (75) आनी वेळ्ळी (59) हांगाच्या दुयेंतींक आयतारा मरण आयलें. पयले दोन दीस एकाय दुयेंतीक मरण येवंक नाशिल्ले. नव्या वर्सांत काल दुसऱ्या दिसा 2 दुयेंतींक मरण आयलें.
शेनवार मेरेन मडगांवां सयत सगळ्या भलायकी केंद्रांतल्या दुयेंतींचो आंकडो 100 परस उणो आसलो. काल मडगांवचें दुयेंतीं 101 जाल्यात. मडगांवच्या दुयेंतींचो आंकडो वाडला. हेर सगल्या भलायकी केंद्रांनी 100 परस उणे दुयेंती आसात. पणजी 58, वास्को 52, फोंडें 57, केपें 30, कुठ्ठाळी 34, चिंबल 41 दुयेंती आसात. मयां सयत सगल्या भलायकी केंद्रांनी दुयेंती आसात.