टाटा सन्स एशिया इंडियेंत 83.67 टक्के वांटो खरेदी करतलो

टाटा सन्स एशिया इंडियेंत 83.67 टक्के वांटो खरेदी करतलो

खबरां संस्था
नवी दिल्लीः टाटा ग्रुप एर एशिया इंडियेंत 83.67 टक्के वांटो खरेदी करतलो. सध्या टाटा आनी एर एशिया हांचे मदीं ज्वायण्ट वेन्चर आसा. एर एशिया मलेशियांतली कंपनी आसा. ही खरेदी टाटा टन्स वरवीं जातली.
सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले खबरे प्रमाण हे विशींची घोशणा रोकडीच जातली. सध्या टाटा सन्सा कडेन 51 टक्के वांटो आसा. उरिल्लो वांटो एर एशिया बरहाद कंपनी कडेन आसा. एर एशिया भारतांतलो आपलो वेवसाय बंद करपाक सोदता. ताकाच लागून तो आपलो सगलो शॅर होल्डींग विकपाक सोदता.
टाटा ग्रुपाचो आदींच विस्तारा कडेन जॉयण्ट वेन्चर आसा. दुसरे वटेन तो सरकारी कंपनी एर इंडियेक लेगीत विकती घेवपाची येवजण आसा. टाटा ग्रुपान ते खातीर बोली लायल्या. टाटा ग्रुपाचें एर इंडिये कडेन भावनीक नातें आसा कारण एर इंडियेची सुरवात टाटा ग्रुपानूच केल्ली.