15 दिसां भितर दंड भरात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मामलेदारांची व्यंकटेश प्रभू मोनीक नोटीस

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: गोवा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटीन (रेरा) फर्नायल्लो 50 लाखांचो दंड 15 दिसां भितर जमा करचो. नाजाल्यार दंड वसुलीची कायदेशीर कारवाय करतले, अशा आशयाची नोटीस बार्देसच्या मामलेदारान बिल्डर व्यंकटेश प्रभू मोनी हाका धाडल्या.

मार्च 2022 त रेरान कायदो मोडिल्ल्याच्या आरोपा खाला बिल्डर प्रभू मोनी हाका 30 लाख आनी 20 लाख मेळून 50 लाखांचो दंड फर्मायल्लो. ते भायर दरेका युनीट धारकाक दर वर्सा 9.30 टक्के दरान मोबदलो दिवपाचे निर्देशूय दिल्ले.

ही दंडात्मक रक्कम दोन म्हयन्यां भितर जमा करपाचो आदेश दिल्लो, पूण प्रभू मोनी हांणी ही रक्कम रेरा कडेन जमा करूंक नाशिल्ल्यान जिल्होधिकाऱ्यांचेर ही दंड वसुलीची जापसालदारकी दिल्या. ते प्रमाण बार्देसचे मामलेदार राहुल देसाय हांणी वयली नोटीस जारी केल्या. साल्वादेर द मुंद पंचायतीच्या तलाठ्या वतीन ही नोटीस प्रभू मोनी हाका धाडल्या.

मजगतीं, 36 युनीट धारकांनी मे. प्रभू कन्स्ट्रक्शना आड रेरा कडेन कागाळ दाखल केल्ली. हे कागाळेच्या आदारान 17 मार्च 2022 ह्या दिसा रेराची वांगडी न्यायाधीश विजया पोळ हांणी दंडात्मक कारवाये सयत भरपाय म्हूण मोबदलो दिवपाचो हो निवाडो दिल्लो. कबलाती वरवीं इमारतीचें योग्य तरेन बांदकाम करूंक नाशिल्ल्याच्या कारणा वयल्यान युनीट धारकांनी प्रभू कंन्स्ट्रक्शना आड बंड केल्लें. युनीट धारकांचे मागणेच्या आदारान इमारतीचें काम अर्दवट आशिल्ल्यान म्हापशें पालिकेन राबितो दाखलो रद्द केल्लो. ते उपरांत ह्या युनीट धारकांनी प्रभू मोनी हांचे आड खास जलद न्यायालय रेरा प्राधिकरणांत खटलो दाखल केल्लो.