1 मेक बैलपार कासारवर्ण्यां जल आंदोलन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पंप हावस उबारपाचें काम झुजां पांवड्यार; शेतकार हुस्क्यांत

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: कासारवर्ण्यां बैलपार न्हंयेचेर शिंपणावळ खात्या खाला 27 कोटी रुपया खर्च पंप हावस बसोवपाचें काम नेटान चल्लां. ह्या पंप हावसा वरवीं हे न्हंयेचें उदक दुसरे वटेन वळोवपाचो बेकायदो यत्न चल्ला. असो दावो करून कासारवर्णे पंचायतीन शिंपणावळ खात्याक हें काम बंद करपाची नोटीस दिल्ली. पूण ती नोटीस कोनशाक मारून खात्यान झुजां पावड्याचेर काम चालू दवरलां. हें काम ताकतिकेन बंद केलें ना जाल्यार 1 मेक शळाव्या शेतकारां वांगडाच मोपा विमानतळ पिडेस्त जनसंघटणा आनी हेरांनी जल आंदोलन करपाची शिकटावणी दिल्या. अशा आशयाचें लेखी पत्र समितीन उपजिल्होधिकारी, मामलेदार आनी पेडणें पुलिशेक दिलां.

बैलपार न्हंयेचेर प्रकल्पाचें काम सुरू करतना थळावे पंचायतीक विस्वासांत घेवंक ना. ह्या प्रकल्पा वरवीं न्हंयेचें उदक दुसरे कडेन वळयतले, असो भंय शेतकारांक सतायता. हे न्हंयेदेगेच्या दोनूय वटांनी पांचशीं परस चड बागायतदार, शेतकार ह्या उदकाचेर निंबून आसात. तेच उदक जर दुसरे कडेन वळयलें जाल्यार शेती- बागायती उदका बगर करपून वतल्यो, उपरांत आमी कशे जगपाचें, असो प्रस्न शेतकारांनी केला.

एप्रील म्हयन्यांत बैलबार कासारवर्णे न्हंयेचें उदक सुकपाक लागता. शेतकार पंपा वरवीं हें उदक आपल्या बागायती, शेतांनी व्हरतात. फुडारांत हो प्रकल्प न्हंयेंतलें सगळें उदक ओडून व्हरतलो, उपरांत शेतकारांक उदक खंयचें मेळटलें? थळाव्या शेतकारांनी हें उदकाचें संकट वळखून 1 मेक जल आंदोलन करपाचें थारायलां, अशी म्हायती मोपा विमानतळ पिडेस्त जनसंघटणेन दिली.

सरपंच रमेश पालयेंकारा कडेन संपर्क केलो तेन्ना हो कसलो प्रकल्प उबारतात ते विशीं पंचायतीक कांयच खबर ना अशें सांगलें. पंचायत मंडळ लोकां वांगडा आसतलें, अशीय म्हायती ताणें दिली.

अशी आसा सरकाराची येवजण…

पंप हावसा वरवीं हे न्हंयेचें उदक तिळारी खारजांत सोडटले. ह्या खारजाच्या माध्यमांतल्यान 15 एमएलडी उदक हें नियोजीत चांदेल विस्तारीत प्रकल्पाक दितले. तशेंच पांच एमएलडी उदक विमानतळ प्रकल्पाक व्हरतले. ते भायर 30 एमएलडी उदक तुयां उबारपा आशिल्ल्या प्रकल्पां खातीर दितले, अशी सरकाराची येवजण आसा, अशें शिंपणावळ खात्याचे अधिकारी प्रमोद बदामीन सांगलें.