हेडग्या गोरवांचेर रसायनीक द्रव पदार्थ उडोवन गोरवांक केले जखमी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को मांगरार घडली घडणूक; लोकांनी उक्तायली तिडक

वास्को: मांगोरहील वाठारांत रस्त्यार भोंवपी गोरवां मदल्या कांय गोरवांच्या फाटल्या भागार कोणे तरी अनवळखी मनशान रसायनीक द्रव पदार्थ उडयिल्ल्यान तीं गोरवां व्हड घावो घेवन भोंवतना दिश्टी पडटात. ह्या प्रकरणांत संबंदीत मनशाचो सोद घेवन ताचे आड तशेंच रस्त्यार गोरवां सोडपी संबंदीत धनयां आड कारवाय करपाची गरज लोकांनी उक्तायल्या. ह्या प्रकारा विशीं लोकांनी तिडकूय उक्तायल्या.

फाटले चार-पांच दीस हीं गोरवां घावो घेवन भोंवत आशिल्ल्याचें दिसून येता. तांचे घावे पळोवन सर्वसामान्य लोक चुरचुरतना दिसून येतात. हीं गोरवां मांगोरहील हांगाची आशिल्ल्याचें समजता. तांच्या फाटल्या भागार रसायनीक द्रव पदार्थ उडोवन तांकां जखमी करपा फाटल्यान संबंदीत व्यक्तीची कसली मानसीकताय आशिल्ली हें समजुपाक मार्ग ना. घडये हीं गोरवां रातच्या वेळार एखाद्या व्यक्तीच्या दुकाना मुखार, घरा मुखार बसून शेणमुताची घाण बी करतालीं आसुये. ताका लागून तिडकल्ल्या अनवळख्या मनशान ते मोनजातीक धडो शिकोवपा खातीर तांच्या फाटल्या भागार रसायनीक द्रव पदार्थ उडयिल्ले बी आसुये असो अदमास लोक उक्तायतना दिसून येतात.

ह्या हेडग्या गोरवांच्या धनयांनीय तांचेर उपचार करपा बदला तांकां तशेंच सोडिल्ल्याचें समजता. तांचेर वखदविरसद जावपाची गरज आशिल्ली. ते विशीं तांणी उत्सुकताय दाखोवंक नाशिल्ले खातीर लोकांनी तिडक उक्तायली. ताका लागून त्या गोरवांचेर रसायनीक द्रव पदार्थ उडोवपी ती व्यक्ती जितली जापसालदार आसा तितलेच त्या गोरवांचे धनीय जापसालदार आशिल्ल्याच्यो प्रतिक्रिया उक्तायतात.