हें राज्य कसिनोंचें?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जुगार खेळपाची प्रथा पुराणकाळा पसून अस्तित्वांत आसा. सगल्याच धर्माचे, देशांतले लोक जुगार, द्युत खेळटाले. सिंधू संस्कृतींच्या काळांत ताचेर बरयिल्लीं पुस्तकांय आसात. महाभारतांतलो जुगार तर सगल्यांक खबर आसतलो. थंय घरकान्नीकूच पणाक लायिल्ली. हजारांनी वर्सांचो काळ उलगलो तरी जुगाराची ही परंपरा मुखार वचत आसा. बळिश्ट जायत आसा. तातूंत आधुनिकताय आयल्या. जुगार हो नाश करपी खेळ हें सांगपाची गरज ना. ऋग्वेदाच्या काळांत पसून जुगार हो वायट मानताले. ताका व्यसन अशें पाचारलां. एकमेकांचे संबंद इबाडटात, म्हूण कोणे केन्नाच कसलेच प्रकारचो जुगार खेळपाक जायना, अशें मनून सांगिल्ल्याचो उल्लेख मेळटा. जुगाराक लागून सरकारा सयत बऱ्याच लोकांक उत्पन्न मेळटा, अशें कांय लोकांचें म्हणणें. मात जुगाराक लागून लोकांनी दिवाळें काडपाच्यो घडणुको चड आसात. जुगार खेळून गिरेस्त जातात, ते जुगाराचे अड्डे चलोवपी. कितेंय आसलें, तरी लोकांचें जुगाराचें पिशें काय उणें जावंक ना. मोबायल फोनाचेर गेमी खेळपी (वेळ पासार करपाक) आसात, तशे कसिनोंनी वचून खेळपीय आसात. कांय कसिनोंक सरकारान कायदेशीर मान्यताय दिल्या. मात लिपचोरयां चलतात, तातूंतले बरेचशे बेकायदेशीर आसात. मडगांवां फाटल्या कांय म्हयन्यांनी मिनी कसिनोंचेर धाड घालून पुलिसांनी लाखांनी रुपयांचो म्हाल, हेर साहित्य जप्त केलां. कांय लोकांक अटकूय केल्या. तरीय कसिनो चलोवप्यांक धाक उरिल्लो ना. पयर रेल्वे उड्डाण पुला लागसार बेकायदेशीर मिनी कसिनोंत णव लोकांक अटक केली. 2 लाख 29 हजार रुपयांचो मुद्देमाल धरलो. उरिल्ले कसिनोकार भियेल्यात खंय. पूण, तांचें सेटर चार दिसूच सकयल ओडिल्लें आसतलें. तें परतून उक्तें जावचें ना, हे खातीर पुलीस यंत्रणेक सादूर रावचें पडटलें.
1990 च्या दशकांत गोंयाक ‘मुक्त बंदर’ करचें असो एक प्रस्ताव आयिल्लो. राज्याची अर्थवेवस्था तरतरपाची आसल्यार हो निर्णय घेवपाक जाय, अशें कांय जाणांक दिसतालें. मात, दिसाळ्यांनी काय दीस भासाभास जातकच सगलें शांत जालें. आयची परिस्थिती पळयत जाल्यार, गोंय हें ‘आव, जाव घर तुम्हारा’ जालां, अशें खेदान म्हणचें पडटां. खास करून हांगाच्या दर्यावेळांचेर घुंवळे वखदां, शिंदळकी, जुगार, मटक्या सयत सगलें कितें चलिल्लें पावला पावलार दिश्टी पडटा. मडगांवां मिनी कसिनो आसात, तशे हेर कडेनूय आसात. दिसाक लाखांनी गल्लो जमोवपी हे कसिनो बेकायदेशीर, जाल्यार ते उक्तेपणी चलतात कशे? धाड पडली काय बंद आनी मागीर परतून सुरू. कित्याक लागून जाता हें? पुलिसांक हें बेसबरें खबर आसतलें. हातूंत गोंयकार आसातूच, पूण तांचे परस हेर राज्यांतल्यान हांगा येवपी वा स्थायीक जाल्ले परप्रांतीयूय आसात. तांकां बेधडक बेकायदो धंदे, वेवसाय करपाचें धाडस जातातूच कशें? कोणूय येता, व्हॅन उबी करता, मटको घेता. दुसरो दुकान घेता आनी माळ्यार कसिनो सुरू करता…. आनी तांकां गिरायकूय मेळटा. दर्यादेगांचेर साबार उदका खेळ चालू आसात. तातूंतल्या कांय जाणांनी परवानगी पसून घेतिल्ली ना, हें धाड पडटा वा दुर्घटना घडटा, तेन्ना कळटा. सगलो ‘राम भरोसे’ कारभार. तांचो आनी आमचोय. मात हाका लागून गोंयचें नांव बदनाम जाता, हें आमी लक्षांत दवरूंक जाय.
मिनी कसिनोंनी खेळपी भायले आनी भितरले दोगूय आसात. पालकांनी आपलीं भुरगीं खंय वतात, ताचेर नदर दवरपाची गरज आसा. सुरवेक न्हंयांनी उबे आशिल्ल्या कायदेशीर कसिनो आड विरोधाचें ल्हार आशिल्लें. पूण उपरांत त्याच ल्हाराक कसिनोन वेंगेंत घेवन विरगळायलें. येणावळीक आदार म्हूण कसिनो चलतात. (ती वेळार मेळटा काय ना, हें कळपाक मार्ग ना.) कांय कसिनोंचें सरकाराक येणें आसा. थोड्यांनी परवानो नासताना ते चलयल्यात. आतां हीं प्रकरणांत न्यायालयांत पावल्यांत….. पूण, फुडाराक गोंय म्हणल्यार कसिनो, सोरो, घुंवळे वखदां असो शिक्को बसपाची भिरांत आसा. तो बसला, अशें जाणकारांचें मत. पर्यटनाचे आनी समाज जिणेचे नदरेन हें लुकसाणाचें थारूं येता. देशांतलें आघाडेचें पर्यटन राज्य म्हूण साता समुद्रां पलतडी लायिल्ले बावटे आमकां हुबयत दवरपाचे आसात काय नात?