हिंदी विशीं प्रेम आनी आदर दाखोवप हें आमचें कर्तव्य

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रा. सदानंद गांवस ः इंटरनॅशनल सद्गुरू गुरूकुलम् शाळेंत हिंदी दीस मनयलो

पणजी ः हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाशा. राष्ट्रभाशा ही खंयच्याय देशाची वळख आनी अभिमान आसता. ते भाशे विशीं आपलें प्रेम आनी आदर दाखोवप हें आमचें राष्ट्रीय कर्तव्य अशें प्रा. सदानंद गांवस हांणी सांगलें.
हिंदी भाशेचें म्हत्व आपणावप आनी तिचेर विद्यार्थ्यां सयत सगल्यांनी प्रेम करप ह्या हेतून इंटरनॅशनल सद्गुरू गुरूकुलम शाळेचे वतीन हिंदी दीस उमेदीन मनयलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान प्रा. सदानंद गांवस उलयताले.
ह्या वेळार सदानंद गांवस हांचे वांगडा क्षितीजा पेडणेकार, मुख्याध्यापिका ईशा भामयकार आदी मानेस्तांची उपस्थिती आसली. कार्यावळीची सुरवात गुरूवंदनान जाली.
देशांतल्या सगल्यांत चड उलयतले भाशेचें म्हत्व पटोवन दिवप आनी भास अदीक गिरेस्त करप तशेंच विद्यार्थ्यांचो आत्मविस्वास वाडोवप ह्या उद्देशान हिंदी दीस मनयलो. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी संतांचें हिंदी भक्ती गीत सादर केलें. परिक्षक क्षितीजा पेडणेकार हांणी विद्यार्थी आनी शिक्षकांच्या यत्नांचें कवतूक केलें.
कार्यावळीचें सुत्रसंचालन विशाल म्हालकार हांणी केलें जाल्यार ईशा भामयकार हांणी उपकार मानले.