हरीत वीज निर्मिती प्रकल्पांक गोंयांत येवकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मंत्री सुदिन ढवळीकारः केंद्राक 2 हजार कोटींचे प्रस्ताव करतले सादर

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी: वीज मळार गोंय स्वयंपूर्ण जातलें जाल्यार वीज निर्मिती प्रकल्प गोंयांत जावपाकूच जाय. हरीत वीज निर्मिती प्रकल्पांक राज्यांत येवकार आसा. केंद्रीय उर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या तेंक्यान गोंयांत वीज निर्मिती प्रकल्प येवप सहज शक्य आसा, अशें वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी सांगलें. भुंयगत वीज केबलां सयत मुळाव्या सुविधां खातीर गोंय सरकार केंद्राक 2 हजार कोटींचे प्रस्ताव सादर करतलें, अशें तांणी सांगलें.

गोंय विजेंत स्वयंपूर्ण ना. विजेंत गोंय स्वयंपूर्ण जावचें म्हूण गोंयांत वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू करपाक उर्जा राज्यमंत्री ह्या नात्यान आपलें प्राधान्य आसतलें, अशें मंत्री श्रीपाद नायक हांणी स्पश्ट केलां. राज्या कडल्यान प्रस्ताव आयलो जाल्यार ताचो केंद्र निश्चितपणान विचार करतलें, अशेंय तांणी सांगलें. हाचेर गोंयचे वीजमंत्री ढवळीकार हांणी सकारात्मक मत मांडलां.

देशांत जी वीज निर्मिती जाता, तातूंतली 72 टक्के निर्मिती कोळशाचेर आदारीत प्रकल्पांतल्यान जाता. कोळशाक लागून प्रदुशण जाता. प्रदुशण करपी प्रकल्प गोंयाक नाकात. राजस्थानांत हायड्रोजनाचेर आदारीत 1 हजार मेगावॉट विजेची निर्मिती करपी हरीत प्रकल्पाचें काम सुरू आसा. अशे तरेचो प्रकल्प गोंयांत सुरू जावपाक जाय. केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर आनी राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे कडेन आपूण अशे तरेच्या प्रकल्पाविशीं चर्चा करतलों. कोळशाचेर आदारीत वीज निर्मिती प्रकल्प मात गोंयांत जावचो ना. केंद्राच्या तेंक्यान गोंयांत हरीत वीज निर्मिती प्रकल्प जावप सहज शक्य आसा, अशें मंत्री ढवळीकार हांणी सांगलें. केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हे गोंयचेच आसात. उत्तर गोंयचे खासदार आसले तरी आपल्या मडकय मतदारसंघांतले ते पूत आसात. केंद्रीय उर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर हांचे कडेन लेगीत आपली वळख आसा. दोगांच्या आदारान गोंयांत विजेच्या साधनसुविधा निर्मितीक बळगे मेळटलें, अशी आस्त आसा, अशें मंत्री ढवळीकार हांणी सांगलें.

भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम नेटान

गोंयांत भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम नेटान चालू आसा. तशेंच ट्रान्सफॉर्मर, पोरण्यो वीज सरयो बदलपाचें काम सुरू आसा. गोंय मुक्ती उपरांत 1965 त घातिल्ले विजेचे खांबे अजून आसात. पोरणे ट्रान्सफॉर्मर, पोरण्यो वीज सरयो बदलपा खातीर निधीची गरज आसा. केंद्राक आतां 2 हजार कोटींचे प्रस्ताव गोंय सरकार सादर करतलें. केंद्रा कडल्यान निधी मेळ्ळो जाल्यार भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम बेगीन पुराय जावपाक मजत जातली. पोरणे ट्रान्सफॉर्मर, पोरणे खांबे बदलपा खातीर आनीक 3 वर्सां लागतलीं. गोंय सरकारान विजेच्यो मुळाव्यो सुविधा उबारपाच्या कामाक सुरवात केल्या. केंद्रा कडल्यान निधी मेळ्ळो जाल्यार हीं कामां बेगीन पुराय जातलीं, असो विस्वास मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी उक्तायलो.