हरवळे घसघश्या कडेन सुरक्षा रक्षक नेमपाची यशवंत माडकाराची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
केरी-सत्तरीः सध्या पडपी पावसाक लागून नेटान व्हांवपी हरवळेंचो घसघसो पर्यटकांचें खासा आकर्शण जालां. ताका लागून देशी पर्यटक तशेंच गोंयचे लोक तो पळोवपा खातीर गर्दी करपाक लागल्यात. कांय पर्यटक उदकांत देंवतात. घसघश्याच्या आनी रुद्रेश्वर देवस्थान वाठारांत कसलेय वायट प्रकार घडचे न्हय हे खातीर थंय सुरक्षा रक्षक नेमचे अशी मागणी रुद्रेश्वर देवस्थानाचो अध्यक्ष यशवंत माडकार तशेंच थळाव्या लोकांनी पर्यटन खात्या कडेन केल्या.
घसघसो पळोवपाक आयिल्ले कडेन नाका तें धाडक केल्ल्यान हे सुवातेर लोक बुडून मेल्ल्याच्यो घडणुको जाल्यात. पर्यटक मस्ती करतात, सेल्फी घेवपाच्या बोवाळांत नाका त्यो गजाली करतात. तांचेर नियंत्रण दवोरपाक खातीर हांका सुरक्षा रक्षकांची सामकी गरज आसा. कांय तरणाटे घसघश्याच्या वाठारांत सोरो पियेवन मस्ती करतात. जाल्यार कॉलेजांत वचपी चले-चलयो झाडांनी वचून मोगाचे चाळे करतना दिसतात अशे थळाव्या लोकांनी सांगलें.
घसघश्याच्या वाठाराचें पर्यटनाचे नदरेन सोबितीकरण करपाचे मागणे कडेन पर्यटन खात्याची आडनदर चल्ल्या. हरवळेचें रुद्रेश्वर देवस्थान आनी घसघसो पर्यटन थळ आसा. देशी-विदेशी पर्यटक हांगा येतात. मात ताकां जाय तशें मार्गदर्शन मेळना. चडशे लोक फकत मजा करपाक हांगा येतात. ताका लागून कांय अनैतिक गजाली जातात. तांचेर नदर दवोरपा खातीर ह्या वाठारांत सुरक्षा नेमपाची खूब गरज आसा अशें रुद्रेश्वर देवस्थानाचो अध्यक्ष यशंवत माडकार हांणी सांगलें. पर्यटन खात्यान कसलीय उपाय येवजण करपाचें थारायल्यार देवस्थाना कडल्यान खात्यात जाय तें सगलें सहकार्य मेळटलें अशें तांणी सांगलें.