हनुमान विद्यालयाची नमिला गणपती कार्यावळ रंगली

कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले कलाकार आनी भौशीक गणेशोत्सव मंडळाचे वांगडी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाळपय गणेशोत्शवाचे माचयेर विद्यार्थ्यांनी घेतलो वांटो

वाळपय: वाळपय हनुमान विद्यालया वतीन भौशीक गणेशोत्शव मंडळ वाळपय हांगा नमिला गणपती ही विशेश कार्यावळ जाली. ह्या वेळार व्हड प्रमाणांत नागरीक, गणेश भक्त आनी पालकांनी हाजेरी लायिल्ली.
सुरवातेक आदले उपसभापती आनी वाळपय एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष नरहरी हळदणकार हांचे हस्तुकीं श्रीफळ वाडोवन हे कार्यावळीक सुरवात केली.
ह्या वेळार वाळपय भौशीक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष समीर मणेरकार, वाळपय एज्युकेशन सोसायटीचे वेवस्थापन समितीचे पदाधिकारी देवेश पेडणेंकार मंडळाचे हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले.
ह्या वेळार उलयतना नरहरी हळदणकार हांणी सांगलें, वाळपय हनुमान विद्यालयान आतां मेरेन आपली परंपरा आनी संस्कृती संवर्धनाचें कार्य व्हड प्रमाणांत केलां. हे शाळेंत संस्कृतायेची संवर्धनाचे कार्य हांचे फाटभुंयेर विवीध प्रकारच्यो कार्यावळी आयोजीत करतात. ताका बरो प्रतिसाद मेळटा. भुरग्यांच्या वैचारीक विकासाक चालना मेळची हे खातीर शाळेंत सेगीत वेगळेवेगळे उपक्रम आयोजीत करून तातूंत व्हड प्रमाणांत भुरग्यांक वांटेकार करून घेतात. वाळपय भौशीक गणेशोत्सव मंडळान विद्यालयाक सांस्कृतीक आनी परंपरीक कार्यावळी सादर करून तांकां माची उपलब्ध करून दिल्ले खातीर तांणी मंडळाचे उपकार मानले.
वाळपय भौशीक गणेशोत्सव मंडळ फक्त गणेशोत्सवा पुरतेंच मर्यादीत उरिल्लें ना, जाल्यार समाजाच्या विवीध घटकांक मजत करपाचे नदरेंतल्यान तांणी आतां मेरेन बरे तरेचें योगदान दिलां. हाका लागून ह्या मंडळाक सेगीत समाजाच्या विवीध घटकां कडल्यान बरे तरेचें सहकार्य मेळत आसता अशें हळदणकार हांणी म्हणलें.
मंडळाचे अध्यक्ष समीर मणेरकार हांणी ह्या वेळार येवकार दितना मंडळाच्या वट्ट उपक्रमाची विस्तारान म्हायती दिली. भौशीक गणेशोत्सव मंडळाची संकल्पना समाजाच्या विकासाक चालना दिवपाचे नदरेंतल्यान मुखार व्हरप गरजेचें आसता. भौशीक गणेशोत्शव मंडळान अशाच विचारांच्या माध्यमांतल्यान गणेशोत्सव मंडळाचें कार्य मुखार व्हरपाचो केल्लो यत्न आनी ताका मेळिल्लें बरें सहकार्य समाजा कडल्यान मेळत आशिल्ले खातीर तांणी समाधान उक्तायलें.
फुडारांत अशेच तरेचें सहकार्य समाजा कडल्यान मेळचें हे खातीर सगल्यांक वांटेकार करून घेतले अशेंय मणेरकार हांणी सांगलें.
ह्या वेळार विद्यालयाच्यो मुख्याध्यापिका सुविधा बर्वे आनी हेरांची उपस्थिती आशिल्ली. उपरांत नमिला गणपती ही विशेश कार्यावळ विद्यालयाच्या भुरग्यांनी सादर केली. हातूंत वेशभुशा, फुगड्यो, दिंडी, आरत्यो सादर करून विद्यालयाच्या भुरग्यांनी हाजीर आशिल्ल्यांचीं मनां जिखलीं. अशे तरेची पयलीच कार्यावळ वाळपय भौशीक गणेशोत्सव मंडळाचे माचयेर हनुमान विद्यालयान सादर केली. हातूंत व्हड प्रमाणांत विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतलो.
ही कार्यावळ येसस्वी करपा खातीर वाळपय श्रीहनुमान विद्यालयाचे शिक्षक, पालक शिक्षक संघ आनी हेरांनी बरे तरेचें सहकार्य केलें.