हती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुपायेद्या कानाचो
हत्ती आमच्या मोगाचो
खांद्यार बसोवन सगळ्यांक
खंय खंय भोंवडायता
सोंडयेची मारून पिचकारी
सगळ्यांक न्हाणयता
केळ्याचें घडूलें
घस्स करून घालता पोटान
पोट धोलयत चलता पळय
रानां वनां सामको नेटान
हत्तीच्या बसून फाटीर
भोंवर मारूया
गजमुखाच्या रूपाचें
वंदन करूया

शिल्पा लाड
8411007204