स्मार्ट सिटीच्या कामांचेर नगरसेवकांचे प्रस्नचिन्न

पणजे चालू आशिल्लीं स्मार्ट सिटीचीं कामां. (नारायण पिसुर्लेंकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सल्लागाराचे पयशे आडावपाची उदय मडकयकार हांची मागणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः स्मार्ट सिटीच्या कामा वयल्यान मंत्री तशेंच पणजीचे आमदार बाबूश मोंसेरात हांणी सल्लागारांक बोट दाखोवन कामां निकृश्ट दर्जाचीं जाल्ल्याचीं टिका केल्या. ते उपरांत आतां कांय नगरसेवकांनीय ह्या कामां विशीं प्रस्नचिन्न उपस्थीत करपाक सुरवात केल्या. आदले महापौर तशेंच सध्याचे नगरसेवक उदय मडकयकार हांणी सल्लागाराचे पयशे आडावचे, अशी मागणी सरकारा कडेन केल्या.

स्मार्ट सिटी खाला राजधानी पणजे फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन सुरू आशिल्ल्या कामां वयल्यान बोबाळ चल्ला. खूबशे कडलीं कामां कांसवाचे गतीन चलिल्ल्यान थळाव्या लोकांक तशेंच वाहन चालकांक खूबश्या समस्यांक फुडो करचो पडटा. ताका लागून ह्या कामांची पुराय जापसालदारकी स्वताच्या भुजाचेर घेवन, कामां ताकतिकेन पुराय करचे खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयएएस अधिकारी संजीत रॉड्रिग्स हांची नेमणूक केल्या. मुख्यमंत्र्यान स्वता जावन ह्या कामांचो नियाळ घेवपाक सुरवात केल्या, जाल्यर मंत्री तशेंच पणजीचे आमदार बाबूश मोंसेरात हांणी स्मार्ट सिटीचीं कामां निकृश्ट दर्जाचीं चल्ल्यांत असो आरोप केला. तेचवरी सल्लागाराक ह्या कामां खातीर 8 कोटी रुपया दिल्यात. ताणें कामांचेर नियंत्रण दवरपाची गरज आसा, पूण तशें जायना अशेंय तांणी नमूद केलां. बाबूश हांणी ही भुमिका मांडले उपरांत आतां नगरसेवकांनीय कामांचेर हरकत घेवपाक सुरवात केल्या.

उदय मडकयकार म्हण्टात…

  • स्मार्ट सिटीचीं कामां निकृश्ट दर्जाचीं जातात, हें मंत्री बाबूश खरेंच उलयलो. पूण ते उसरां उलयले.
  • हे आदीं आमी नगरसेवकांनीय हे संबंदांत प्रस्न उपस्थीत केल्ले, पूण आमचें कोणेच आयकूंक ना.
  • ह्या कामां खातीर नेमणूक केल्ल्या सल्लागाराक पयशे दिवपाचे आसत जाल्यार ते पयली आडावपाक जाय.
  • स्मार्ट सिटी खाला आतां मेरेन जाल्ल्या कामांचें ऑडीट करपा संबंदांतलो थाराव घेवपाची मागणी आपूण मनपाचे बसकेंत करतलों.